Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a vodní díla       Bleskové povodně        Ohrožené objekty       Místa omezující odtok

Na toku Heršpického potoka můžeme za kritické místo označit první most v zastavěném území (je zde zřízen hlásný profil) – tento most má nízký profil a je zde zvýšená pravděpodobnost zadržování splavenin, omezení plynulosti odtoku a následného rozlivu. Dalším kritickým místem je slepé rameno toku probíhající rovnoběžně s komunikací za zahradami objektů (jedním z nich je i OÚ). V případě navýšení hladiny Heršpického p. se zvýší i hladina ramene a hrozí rozliv do zahrad nebo sklepů přilehlých objektů.

Na toku Dvorce je jediným kritickým místem vtok do zatrubnění (v minulosti způsobil povodňovou situaci ucpaný vtok). – zde je opět nutné zabezpečovat plynulost průtoku a zabraňovat usazování splavenin.

U soutoku Heršpického p. a toku Dvorce je další most, kde je nutné monitorovat situaci – jednak kvůli případnému omezování průtočnosti a dále kvůli lokalitám po toku níže.

Za další kritická místa lze označit zamřížované vtoky do kanalizace, zamřížovaná koryta příkop a zadržovacích rýh, případně i horské vpusti. Tyto se nacházejí na splachových trasách zejména v jižní a jihovýchodní části obce.

Další kritická místa (přestože neohrožují zastavěné území obce) jsou vodní díla Jalový rybník a Jalovák – zde je nutné monitorovat situaci a zabezpečovat odtok mimo jiné kvůli informování sousední obce Rašovice (případně i Křižanovice).