Povodňové plány

Povodňové plány jsou plány činností, které vlastníkovi pomáhají předejít rozsáhlým následkům, případně zvládnout nastalou povodňovou situaci v oblasti jeho působnosti.

Plány jsou strukturovány pro snadnou orientaci vlastníka v dokumentu. Všechna aktivita před povodní, během ní a po povodni je popsána krok po kroku, doprovázena fotografiemi, mapami a popisky z daného území.

Plán obsahuje všeobecné informace a fotodokumentaci o povodních, informace o oblasti, soupis toků, vodních děl, kontakty na důležité osoby a organizace, zajištění věcné pomoci, úkoly před, při a po povodni vystupující z prohlídky terénu a zhodnocení všech poskytnutých informací a další.

Povodňové plány jsou výchozím dokumentem pro vlastní vytvoření digitální podoby povodňového plánu.

Zpracování digitálního povodňového plánu (dPP)

dPP bude proveden dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dPP, navázán na Editor dat dPP ČR a bude v souladu s Povodňovým informačním systémem (POVIS).

Při zpracování dPP (aktualizaci PP) budou od zadavatele převzata správná data a zapracována. V dPP budou aktualizována a případně doplněna data povodňových komisí, ohrožené objekty, hlásné profily kategorie C, evakuační místa, místa omezují odtokové poměry, povodňové značky vč. fotodokumentace, srážkoměrné stanice, zaplavené komunikace, místa častých ledových jevů, záplavová území a další. V případě existujících povodňových plánů vlastníků nemovitostí budou tyto zapracovány a lokalizovány.

Digitální povodňový plán bude mít část veřejnou a neveřejnou. Neveřejná část bude navíc obsahovat kontakty na členy povodňové komise, údaje o zvláštních povodních, nouzové zásobování pitnou vodou a další údaje, které budou k dispozici jen autorizovaným uživatelům (členům PK).

Povodňový plán bude členěn v souladu s metodikou MŽP 2009 pro tvorbu dPP.

Věcná část bude splňovat náležitosti určené odvětvovou normou TNV 752931 a další dokumenty potřebné ke splnění účelu povodňového plánu, jako např. legislativní vymezení povodňové ochrany a řízení povodňové události.

Organizační část bude zaměřena zejména na kontakty, spojení na PK a důležité organizace, organizace povodňové ochrany a údaje potřebné k zajištění osob ohrožených při povodni. V této části se předpokládá i její propojení s databází informačních systémů a databází krizového řízení a HZS.

Grafická část bude obsahovat mapové vrstvy související s povodňovou problematikou (např. povodňové komise, hlásné profily, objekty dPP, úseky s ledovými jevy, vodní díla, záplavová území, protipovodňová opatření atp.), případné další dle specifikace zákazníka.

Části, které nemohou být veřejně přístupné (např. osobní údaje), budou v neveřejné části dPP. Jednotlivé části dPP se budou funkčně prolínat a navazovat na sebe pro zvýšení přehlednosti.

Digitální povodňový plán bude zobrazovat aktuální data získaná ze srážkoměrných a hladinoměrných čidel umístěných v obci a bude také schopen zobrazovat informace z čidel pod správou ČHMÚ a jiných subjektů. Dále zde bude možnost řízení komunikace prostřednictvím obecních vyrozumívacích a varovných nástrojů především obecního rozhlasu a sirén.

Součástí zpracování dPP bude i evidenční dokumentace pro použití členy povodňové komise (povodňová kniha, vzory zpráv z povodně, povodňových prohlídek, apod.).

Všechny změny dPP budou zaznamenávány a adresně ukládány do archivních databází z důvodu průhlednosti pro případné kontroly a zpětné revize.

Plán bude publikován dle domluvy se zákazníkem jako internetová aplikace na webu města a jeho intranetu (či jiným způsobem), elektronická verze dPP bude poskytnuta všem členům PK na přenosném médiu.

Výpadek přenosu dat z čidel

12.03.2021

Ve dnech 15.-17.3.2021 dojde k výpadku zobrazování přenosu čidel a bude omezena dostupnost digitálních povodňových plánů. Problémy s webhostingem budou brzy vyřešeny. Omlouváme se za způsobené komplikace.

starší novinky »

Kontaktní informace

VOP Dolní Bousov, spol. s.r.o.
Tovární 785
294 04, Dolní Bousov

Ing. Michal Školník
tel.: 733 112 424, 326 396 250
skolnik@vop-db.cz

Spolupracujeme