Varovný protipovodňový systém

Varovný protipovodňový systém řeší mimo monitorovacích prvků i pořízení místního informačního (vyrozumívacího) systému včetně testování produktu před jeho dokončením a proškolení uživatelů.

Obsahuje na základě potřeby ochrany před povodněmi zejména místní informační systém („bezdrátový rozhlas“) a to se souhlasem krajského ředitelství HZS a digitální povodňový plán.

Instalace kompletního místního informačního systému (MIS), resp. systému bezdrátového rozhlasu, který bude propojitelný na jednotný systém vyrozumění a varování (JSVV) generálního ředitelství HZS ČR a je schválený podle aktuálních požadavků MV č.j. MV-24666-1/PO-2008 a souvisejících příloh.

K centrální technologii je integrován přechodový můstek do speciálních softwarových aplikací – například digitálního povodňového plánu.

edním programem lze tedy ovládat celý varovný protipovodňový systém a všechny jeho prvky, tedy lokální varovný systém složený z monitorovacích modulů - srážkoměrů a hladinoměrných čidel, dále místní informační systém a taktéž digitální povodňový plán.

Celý systém bude zálohovaný po dobu minimálně 72hod.!!!

Umístění srážkoměrných a hladinoměrných čidel

Jsou zohledněna tři kritéria:

 • Hydrometeorologické: systém je provozuschopný a odborně bez závad
 • Rozpočtové: zvyšováním počtu čidel nejsou navyšovány enormně náklady
 • Územní: čidla jsou na katastrálním území obce v lokalitě umožňující včasné varování obyvatelstva.

Technický popis

Návrh řešení

Návrh řešení ozvučení pomocí systému bezdrátového rozhlasu splňuje všechny požadavky na technické a dispoziční řešení varovného protipovodňového systému.

Místní informační systém

MIS jako jeden z představitelů nové generace bezdrátového obecního rozhlasu a systému varování obyvatelstva. MIS spojuje možnosti bezdrátových místních informačních systémů (bezdrátových rozhlasů) Jednotný systém vyrozumění a varováni GŘ HZS ČR ( JSVV).

MIS se skládá z centrální technologie zabezpečující dálkové ovládání z JSVV, místní ovládání z dotykového pultu místního ovládání, z PC s programem místního ovládání, ze záložního pultu a autonomní ovládání prostřednictvím mobilního telefonu. K centrální technologii je integrován přechodový můstek do speciálních softwarových aplikací – například systému digitálního povodňového plánu. Dále jsou součástí systému koncová místa ozvučení pokročilých technologických řešení. Kromě toho systém umožňuje ozvučení 100V rozhlasem se zálohovaným napájením. Centrální technologie podporuje obousměrnou komunikaci mezi systémem a SSRN. Systém je možno rozšířit o zobrazovací a informační panel a doplňkový modul systému Bluetooth.

Přenosová část systému je řešená jako plně digitální (FD = Full Digital). Digitální rádiový přenos může být realizován jako simplexní na kmitočtech podle ČTÚ VO-R/2/01.2010-1, nebo jako duplexní (semiduplexní, simplexní) na kmitočtech podle individuálního oprávnění vydaného ČTÚ. Pro zajištění kompatibility k analogovým koncovým místům ozvučení může být realizován rádiový kanál s digitálním řízením rádiového přenosu s integrací obousměrných koncových míst ozvučení. MIS obsahuje integrovaný nebo autonomní monitoring nebezpečných jevů modulem MM a srážkoměry.

Varování obyvatelstva je jedním z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádných událostí. Rychlá a spolehlivá distribuce hlasových zpráv varovného nebo informativního charakteru při mimořádných událostech, může zachránit lidské zdraví nebo dokonce životy.

Možnost integrace mnoha komunikačních prostředků a akustických prvků předurčuje systém MIS k využití v obcích a městech, v průmyslových areálech, pro ozvučení sportovních a veřejných prostor.

Systém MIS je na všech úrovních zálohován a zajišťuje plný provoz zařízení při výpadku dodávky elektrické energie na dobu 72 hodin v režimu stanoveném pro koncové prvky varování a vyrozumívání obyvatel.

Odbavovací pracoviště systému MIS používá moderní selektivní přijímací a vysílací prvky s digitálním kódováním a digitální ochranou akustických vstupů. Je možnost jeho napojení na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva, umožňuje vstup přes telefonní síť, GSM operátory a dálkový sběr fyzikálních hodnot (např. výšky hladiny vodních toků, koncentrací škodlivin, meteorologických údajů), na jejichž základě dokáže automaticky vygenerovat požadované informace.

MIS je modulární systém otevřený pro budoucí doplňování nebo rozšiřování.

Podmínky pro provoz bezdrátového rozhlasu

Český telekomunikační úřad vydal pro provoz podobných zařízení Všeobecné oprávnění VO-R/02/01.2010-1, které přesně stanovuje podmínky provozu vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby a pevné služby, která jsou součástí bezdrátových místních informačních systémů.

Bezdrátový rozhlas pracuje v pásmu 70MHz, ve kterém přidělil Český telekomunikační úřad tyto frekvence: 67,600MHz, 67,8250MHz, 67,9125MHz, 68,650MHz, 69,075MHz, 70,600MHz, 70,8250MHz, 70,9125MHz, 71,650MHz, 72,075MHz a dále 67,9500MHz, 68,2500MHz, 70,9500MHz, 71,2500MHz, 68,200 MHz, 71,200 MHz. Tyto frekvence jsou určeny pro simplexní analogový přenos.

Dále jsou přiděleny tyto frekvence pro simplexní digitálni přenos - 67,9500, 68,2500, 70,9500, 71,250 MHz.

V kompetenci firem, vlastnících oprávnění pro montáž, je přidělovat tyto frekvence jednotlivým městům a obcím. Dosah celého systému závisí na místních podmínkách, hlavně členitosti terénu. Pomocí směrových antén, převaděče a dalších zařízení lze kvalitní signál dostat i do značně vzdálených míst od vysílače ( 5-10 km od vysílače).

Popis systému

Bezdrátový rozhlas s použitím digitálního kódování přijímačů je moderním systémem ozvučení, kterým je možné kvalitně zajistit informovanost a varování občanů v městech a obcích.

Nejlepším řešením je použití systému dvojitého digitálního kódování DCTCSS, který zaručuje bezpečný provoz bezdrátového rozhlasu. Díky kódování DCTCSS je taky zaručené 100% zapnutí a vypnutí všech přijímačů nebo zvolených skupin .

Bezdrátový rozhlas se skládá ze dvou základních částí. První část je Vysílací (odbavovací) pracoviště, druhou částí jsou koncové prvky.

Vysílací (odbavovací) část

Vysílací pracoviště umožňuje ovládat až 36 zvolených skupin (např. místních částí).

Celou vysílací část tvoří vysílací anténa, která se umístí na střechu úřadu a pomocí koaxiálního kabelu je anténa napojená na vysílač (ústřednou) bezdrátového rozhlasu.

K vysílači se připojí vlastní vysílací zařízení.

Rozhlasová ústředna MIS – PC

Jedná se o software nainstalovaný v počítači, který slouží k ovládání bezdrátového rozhlasu.

Software MIS musí umožňovat tyto funkce:

 • provést aktivaci venkovních přijímačů a přímé hlášení
 • aktivovat pouze vybrané skupiny přijímačů nebo jednotlivé přijímače
 • dálkově nastavovat hlasitost jednotlivých reproduktorů
 • výběr lokality pro hlášení z mapy
 • při hlášení spustit reprodukci hudby z vloženého CD nebo ze souboru uloženého v počítači
 • pomocí funkce plánované hlášení nastavení relace pro hlášení a software provede hlášení v nastavených časech automaticky
 • plánované hlášení odbavuje přímo ústředna, není potřeba nechávat zapnuté PC!
 • přehrávání všech běžných formátů včetně MP3 a Wav
 • hlášení nahrát do záznamu a uložit do paměti počítače
 • poslední vykonané hlášení se ukládá do paměti a po zavolání na telefonní číslo ústředny je hlášení automaticky přehráno volajícímu
 • vykonat hlášení pomocí mobilního telefonu nebo VTS
 • sestavit relaci krizového hlášení a jednoduše je spustit
 • relaci krizového hlášení JSVV je možno spustit také pomocí SMS nebo provoláním
 • uložení posledního odvysílaného hlášení na www stránky obce v textové podobě nebo formou audio souboru
 • v uživatelské sekci nastavit jednotlivé uživatele, jako např. starosta, místostarosta, sekretářka apod. Každému uživateli bude možno nastavit přístupové heslo a práva k použití MIS. Znamená to, že například starosta je oprávněný měnit uživatelské nastavení, hesla, přidávat známé mobilní telefony a spouštět signály JSVV a sekretářka má nastavení pouze k provedení přímého hlášení nebo plánovaného hlášení.
 • systém ukládá všechny akce do archivu a je možné kdykoliv zjistit, který uživatel provedl hlášení, včetně zaznamenání času
 • rozhlasová ústředna MIS bude doplněna o radiostanici a umožnit tak vstupovat do městského nebo obecního rozhlasu policie, městské policie nebo místním hasičům
 • rozhlasová ústředna MIS bude také ovládat dosavadní 100V rozhlas
 • je možné také propojit audio výstup z rozhlasové ústředny s rozvodem místní kabelové televize
 • ústředna je schopná také zpracovat vstupy od vodotečí, požárních hlásičů atd.
 • MIS bude napojeno do systému JSVV GŘ HZS ČR
 • celý systém je zálohovaný podle požadavků na dobu min. 72Hod.
 • software umožňuje také rozesílání krátkých textových zpráv vybraným skupinám občanů a to i automatické rozesílání předvolených varovných zpráv v případě krizových situací (je nutné mít aktivní funkci ovládání pomocí telefonu a vloženou aktivní SIM kartu)
 • k centrální technologii je integrován přechodový můstek do speciálních softwarových aplikací.
 • rozhlasová ústředna bude doplněna opult rychlé aktivace varování, který umožňuje spustit varovné tóny, jako sirény nebo verbální informace a provést nouzové hlášení i v případě, kdy není funkční počítač s nainstalovaným ovládacím software MIS.

Koncové prvky

Venkovní přijímače bezdrátového rozhlasu VP

Venkovní přijímače slouží k venkovnímu ozvučení měst a obcí. Vlastní přijímač je umístěný v plastové krabici s krytím IP 44 podle ČSN EN 60529. K napájení přijímače a zesilovače bude použitý bezúdržbový olověný akumulátor 12V/7,2Ah. Přijímač je zálohovaný minimálně po dobu 72hod. bez nutnosti napájení.

Pro nabíjení akumulátoru slouží nabíječka, kterou je možné napojit na rozvody veřejného osvětlení nebo přímo do sítě 230V. V případech, že v místě montáže není zdroj napájení 230V, použijí se pro nabíjení akumulátorů solární panely. Zesilovač, který napájí tlakové reproduktory, bude mít výkon min. 80W a je možné na něho připojit až 5 reproduktorů .

Přijímače využijí digitálního kódování DCTCSS, které zajišťuje bezpečný provoz zařízení i v oblastech se silným rádiovým rušením a dovoluje ovládat až 36 zvolených cílů vysílaných nezávisle na sobě (např. jednotlivé ulice, místné části apod.). Díky kódování DCTCSS je také zaručeno 100% zapnutí a vypnutí všech přijímačů nebo zvolených skupin.

Venkovní přijímače se instalují na dosavadní sloupy veřejného osvětlení. Výhodou této instalace je úspora finančních prostředků na stavbu případných nových podpěr. Přijímače jsou také zcela nezávislé jeden na druhém, případná porucha jednoho přijímače neovlivní přenos zpráv do dalších částí města nebo obce.

Příklady instalace venkovních přijímačů

Součástí přijímače bude také výstupní koncový zesilovač, který umožňuje nastavení hlasitosti jednotlivých reproduktorů podle potřeby nezávisle na sobě (každý reproduktor = jiná hlasitost). Hlasitost každého venkovního přijímače (hnízda) je možné nastavit na jinou úroveň podle potřeby.

Další výbavou přijímačů je modul pro zpětnou komunikaci s venkovními přijímači pomocí terminálu UKV a modulů pro zpětnou komunikaci.

Toto umožní kontrolu stavu přijímačů, akumulátorů, informace o teplotě a zejména umožňuje dálkové nastavování parametrů přijímačů (hlasitost, kódování apod.) odkudkoliv v ČR, což výrazně snižuje výlohy na případné servisní zásahy.

Hlasitost jednotlivých reproduktorů je možno nastavovat dálkově pomocí ovládacího software MIS a rádiového kanálu. Venkovní přijímače je možno vybavit vysoce svítivou LED diodou na spodní straně přijímače pro vizuální kontrolu stavu akumulátoru a funkce dobíjení přijímače.

V oblastech se zvýšenou hladinou hluku (např. podél rušných hlavních komunikací) mohou být použity venkovní hlásiče se zvýšeným výkonem 180 – 200W. Pomocí těchto přijímačů bude zajištěno kvalitní ozvučení daných oblastí.

Přijímače do domácnosti

Přijímače do domácnosti jsou určené jako doplněk k venkovnímu ozvučení. Jejich využití je běžně na samotách nebo v domácnostech starších imobilních občanů.

Přijímač do domácnosti je podobný malému tranzistorovému rádiu a je připravený v pohotovostním stavu přijmout a reprodukovat hlášení obecního úřadu. Dále je vybaven záznamníkem posledního hlášení a záložním akumulátorem. Odpovídá požadavkům na koncové prvky podle MV-24666-1/PO-2008 a souvisejících příloh.

Sloužit budou především členům povodňové komise a případně imobilním občanům.

Příklad reproduktoru pro použití v bezdrátovém rozhlasu
Tlakový reproduktor T51-SP (T52-NP)

Provedení z plastu. Kovový držák. Příkon 30 V.A. (popř.50 V.A.) citlivost 103dB/1W1m, frekvenční rozsah: 350 – 5000Hz. Rozměry 340 x 400mm, hmotnost 3,2kgJedná se o typ reproduktoru pro systém venkovního i vnitřního ozvučení se 100 V linkovým rozvodem českého tradičního výrobce, který vyniká mimo jiné špičkovým technickým zpracováním a nejvyšší kvalitou použitých materiálů. Zcela nový kmitací systém nové generace s vysokou tepelnou a mechanickou odolností zaručuje reproduktoru dlouhou životnost i při použití v extrémních podmínkách a je určen převážně k reprodukci mluveného slova.

Při konstrukci reproduktoru kladli výrobci důraz na zvýraznění kmitočtu v rozsahu lidské řeči. Slyšitelnost reproduktoru byla ověřena v akreditovaných zkušebnách a to až do 200m!

Ostatní součásti MIS

Elektronická siréna

Elektronická siréna je koncový prvek varování připojitelný do JSVV. Siréna je určena pro ozvučení měst a obcí buď jako samostatné zařízení nebo v integraci s místním informačním systémem MIS jako výkonový modul ozvučení, přičemž funkce koncového prvku JSVV jsou plně funkční.

Siréna přijímá vysílání z JSVV, přijatý příkaz dálkového ovládání zpracuje a požadovaný akustický signál zesílí na úroveň potřebnou pro distribuci prostřednictvím tlakových reproduktorů. Aktivace z JSVV má prioritu před ostatními aktivacemi. Kvalitní širokopásmové tlakové reproduktory mají pozitivní vliv na dobrou srozumitelnost reprodukovaného mluveného slova.

Zařízení je vybaveno panelem místního ovládání, tím je umožněno místní ovládání zabezpečující aktivaci varování a tísňového informování i běžná místní hlášení pomocí mikrofonu ve standardním rozsahu elektronických sirén. Kromě informačního vstupu ze systému MIS lze hovorový vstup oprávněných osob realizovat GSM bránou.

Při rozšíření o počítač s programem místního ovládání, pultem PRAV a radiovou stanici je možno ze sirény MIS vytvořit centrální technologii informačního systému s koncovými místy ozvučení kategorie venkovních a domácích přijímačů. Siréna obsahuje nahrávky nových verbálních hlášení. Do paměťového média na základní desce sirény je možno uložit varovné, tísňové a komunální informace v celkové délce minimálně 75 minut, ozvučení z počítače místního ovládání je omezeno jenom kapacitou HDD a použitých médií-nosičů informací.

Interní modulární konstrukce umožňují příjem a další distribuci dat monitoringu nebezpečných jevů (povodní, úniků nebezpečných látek do životního prostředí, ...), dat z připojitelných periferních zařízení a diagnostických dat z připojených hlásičů a autonomních monitorovacích modulů a čidel prostřednictvím kanálu GSM (SMS textové datagramy) nebo UKV radiového spoje.

Interní vstup pro čidla je univerzální a umožňuje připojit všechny typy a kategorie čidel s proudovou smyčkou (čidla spojitá, diskrétní /skoková/ – ultrazvuková, hydrostatická, pro zjišťování přítomnosti nebezpečné chemické a radioaktivní látky a další), případně další periferní zařízení.

Tento prvek bude instalován ve 3ks. V rámci projektu je navíc částečně akustický výkon sirén suplován venkovními přijímači se zvýšeným výkonem (VP max). Tento prvek nebude instalován, je nepovinnou nástavbou projektu. V rámci projektu jsou signály el. sirény plně nahrazeny bezdrátovým systémem – rozhlasem, ve kterém je sirénový přijímač.

Monitorovací moduly

Popis funkce

Místní informační systém MIS je rozšířen o modulární systém koncového ozvučení tvořený venkovními přijímači typové řady VP1 (VP1, VP1/GSM a VP1/UKV) se zpětnou komunikací, autonomními přijímači-hlásiči s výstupem pro 100V rozhlasové rozvody typové řady MIS-100 (MIS-100, MIS-100/GSM, MIS-100/UKV a MIS-100/JSVV) se zpětnou komunikací a domácí přijímač MIS/DP se zálohovaným napájením.

Moduly VP1 a MIS se zpětnou komunikací jsou využity pro integrovaný monitoring nebezpečných jevů. Autonomní monitoring bude realizován čidly s rozsahem měření 0,3 – 100m, kontinuální nebo skokové měření, s možností datového přenosu informací a SMS zpráv a monitorovacím modulem s rozsahem měření 0,3 – 12m, kontinuální nebo skokové měření.

Čidlo je možno, podle konfigurace systému, též integrovat přímo do systému MIS. Čidla a monitorovací modul jsou nezávislá na napájení z elektrorozvodné sítě a umožňují ozvučení varovnými, tísňovými a komunálními informacemi je řešeno z vysílací ústředny v celkové délce minimálně 45 minut, ozvučení z počítače místního ovládání je omezeno jenom kapacitou HDD a použitých médií-nosičů informací.

Ovládání v ústředně

Jedná se o software nainstalovaný v počítači, který slouží taktéž k ovládaní bezdrátového rozhlasu.

Výpis z měření hladiny formou grafu

Základní charakteristiky monitorovacího modulu

Koncový prvek měření s vyhodnocením a napojením na jednotlivá čidla (senzory) se skokovým či kontinuálním charakterem snímání hodnot. Monitorovací modul tvoří relativně samostatnou část celého kompletu systému MIS.

Podle konfigurace systému může komunikovat s vysílací ústřednou. Komunikace probíhá pomocí GSM datových přenosů nebo datových přenosů rádiovým kanálem. Komunikaci je nutno kódovat proti případnému zneužití.

SW systému MIS může posílat informace z připojeného čidla přímo na určený mobilní telefon (např. starostovi) formou SMS datagramu. Modul je tedy možno využívat i mimo systém MIS.

MM je přednostně určen pro umístění mimo zastavěné části měst / obcí a proto je napájen z akumulátoru nabíjeného fotovoltaickým panelem prostřednictvím speciálního nabíječe – regulátoru. K modulu je možno univerzálně připojit čidla pracující v proudové smyčce s funkcí podle analyzovaného nebezpečí (voda, nebezpečné chemické látky, …) případně další periferní zařízení.

Přenosy dat

Srážkoměry a hladinoměry budou snímat data v předem nastavených intervalech. V době s ustáleným stavem bez srážek a zvýšených průtoků budou data snímané a odesílané do řídící ústředny v delších intervalech řádově až desítky minut.

V době kdy se srážky nebo zvýšené průtoky přiblíží předem stanovené úrovni – stavu bdělosti apod. zvýší se četnost měření a odesílání dat na intervaly max. 2 minuty. (kratší intervaly by nebylo možné přenášet kontinuálně do řídící ústředny vzhledem k přenosové rychlosti použité technologie).

Všechna nastavení se budou provádět na základě dlouhodobých sledování a záznamů v dané lokalitě a předpokládá se minimálně 1 letý zkušební provoz kdy se budou nastavení průběžně upravovat podle místních podmínek.

Monitorovací modul umožňuje volitelný několikastupňový automatický přenos výstražné informace

 1. V prvním stupni jsou informace o výskytu srážky nebo zvýšeném průtoku překračující nastavené limitní hodnoty zaslány formou varovných SMS vybraným osobám nebo skupinám:
  • povodňová komise
  • hasiči
  • radní či zastupitelé
  • městská – obecní policie apod.
  Je zde však možnost tyto informace zaslat přímo také potencionálně ohroženým obyvatelům.
 2. Ve druhém stupni musí příslušné pověřené osoby po přijetí výstražné informace vyhodnotit její reálnost a zajistit bezodkladně její předání ohroženým skupinám obyvatelstva. Pro předání varovných informací obyvatelstvu je v tomto projektu navržen varovný informační systém - bezdrátový rozhlas.
 3. V krajním případě, kdy například nejsou z nějakého důvodu pověřené osoby v dosahu vysílací ústředny a nejsou tak schopny vyhodnotit reálnost situace přímo v místě události je systém schopen předat varování obyvatel zcela automaticky.

Technický popis zařízení LVS (lokální výstražný systém)

Manomentrické čidlo s GSM komunikací

Hermeticky uzavřené ponorné těleso hladinoměru z korozivzdorné oceli se zanoří pod hladinu, kde snímá hydrostatický tlak piezoreezistivním čidlem a teplotu odporovým teplotním čidlem. V ponorném tělese je umístěna veškerá elektronika pro měření hladiny a teploty, a paměť pro záznam změřaných hodnot. Závěsný kabel slouží k přenosu elektrických signálů a k zavěšení hladinoměru.

Na druhém konci závěsného kabelu je pouzdro komunikačního rozhraní, které obsahuje GSM přenosový modul, napájecí baterii, vestavěnou anténu, a pod snímatelným krytem konektor rozhranní RS-232 pro lokální přenos dat. Vestavěná anténa může být odpojena a nahrazena vnější anténou. Pouzdro není hermeticky uzavřeno, neboť je v něm ukončena vzduchová trubička vedoucí kabelem až do tělesa zanořeného pod hladinou pro korekci působení atmosférického tlaku na hladinu vody.

Celý přístroj včetně ponorného tělesa, závěsného kabelu a pouzdra komunikačního rozhraní tvoří kompaktní celek, jehož demontáž není možná.

Ultrazvukové čidlo

Ultrazvukový snímač je určen pro měření hladiny kapalin v otevřených i uzavřených nádržích a kanálech.

Technické parametry:

Srážkoměrné stanice

 • Sběrná plocha 500 cm2
 • Pulsní výstup po 0,1mm dešťových srážek
 • Dlouhodobá odolnost nepříznivým povětrnostním vlivům
 • Vysoká přesnost měření
 • Verze SR03/V obsahuje mikroprocesorem řízené dvouokruhové vytápění pro celoroční provoz

Srážkoměr se záchytnou plochou 500 cm2 určený pro měření tekutých (i tuhých) srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Jeho překlápěním vznikají pulsy, které je nutné dále zaznamenávat v připojené registrační jednotce. Každý puls představuje 0,1 mm srážek.

Mechanické provedení - srážkoměr je vyroben z kvalitních materiálů, které dlouhodobě odolávají povětrnostním vlivům. Jeho válcový plášť, nálevka i kruh v horní části, který vytváří přesnou plochu pro dopadající déšť, jsou zhotoveny z hliníkové slitiny. Nad výtokovým otvorem nálevky je umístněna pružina, zabraňující průniku hrubých nečistot do výtoku.

Mechanismus překlápěcího člunku je umístněn na základně z plastu uvnitř těla srážkoměru, kde se nachází i libela pro kontrolu vodorovné plochy, aretační šrouby pro kalibraci, otvory s mřížkou pro vytékání vody, tři stavěcí šrouby pro nastavení vodorovné plochy, a svorkovnice pro připojení kabelů.

Princip měření
 • Měření srážek je založeno na principu počítání pulsů od překlopení děleného překlápěcího člunku umístěného pod výtokem nálevky. Déšť nebo roztátý sníh protéká otvorem ve středu nálevky do horní poloviny děleného nakloněného člunku. Když se horní polovina naplní 5 ml srážek, člunek se překlopí. Tím současně vyteče voda z nyní spodní poloviny člunku a pod výtok nálevky se umístí druhá polovina děleného člunku. Střídání naplnění a překlápění člunku pokračuje po celou dobu trvání deště.
 • Feritový magnet zatmelený do těla člunku při každém překlopení sepne jazýčkový kontakt, zalitý v držáku člunku. Připojená registrační jednotka může vypočítat z počtu pulsů a z prodlevy mezi pulsy jak celkové množství srážek, tak maximální intenzitu deště a může také provádět dynamickou korekci váhy pulsu pro zvýšení přesnosti měření .

Umístění srážkoměru - pro upevnění srážkoměru se doporučuje používat nerezový stojan a betonovou základovou dlaždici. Stojan zajistí snadné nastavení srážkoměru do vodorovné polohy, a zároveň jeho vysokou odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. Výška stojanu je taková, aby se sběrná plocha srážkoměru (horní hrana nálevky) nacházela 1m nad terénem.

Vytápěná verze srážkoměru

Vytápěná varianta většího srážkoměru umožňuje nepřetržité měření srážek i v zimním období. Oddělené vyhřívání pláště srážkoměru a vnitřního prostoru okolo měrného člunku spolu s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem zajišťuje postupné odtávání sněhu bez jeho vypařování. Dvouokruhový regulátor řídí tepelný výkon tak, aby bylo zároveň zajištěno bezpečné odtékání roztáté srážkové vody z tělesa srážkoměru a nedocházelo k namrzání odtokových otvorů.

Topný proud pro vytápěcí prvky je přiváděn z připojeného externího síťového zdroje 24 až 28 VDC / 3A a proto tento typ srážkoměru může být použit pouze v blízkosti síťového napětí.

Základní technické parametry
Průměr sběrné plochy 252,3 mm
Sběrná plocha 500 cm2
Citlivost 0,1 mm srážek / puls
± 1% ze zachycených srážek při intenzitě do 30 mm/hod,
Přesnost měření ± 10% ze zachycených srážek při intenzitě do 100 mm/hod,
± 15% ze zachycených srážek při intenzitě do 200 mm/hod
Výstup pulsy (spínací kontakt, doba sepnutí typ 50 mS
Spínací schopnost 24 V DC, 0,05 A
Hmotnost 4,3 kg
Pracovní teplota 0 °C až +60 °C

Výpadek přenosu dat z čidel

12.03.2021

Ve dnech 15.-17.3.2021 dojde k výpadku zobrazování přenosu čidel a bude omezena dostupnost digitálních povodňových plánů. Problémy s webhostingem budou brzy vyřešeny. Omlouváme se za způsobené komplikace.

starší novinky »

Kontaktní informace

VOP Dolní Bousov, spol. s.r.o.
Tovární 785
294 04, Dolní Bousov

Ing. Michal Školník
tel.: 733 112 424, 326 396 250
skolnik@vop-db.cz

Spolupracujeme