V obci Hodějice existuje z hlediska povodňové problematiky několik možných zdrojů ohrožení. Přirozené povodně zde mohou nastat na toku Litava nebo na Heršpickém potoce.

Litava lemuje severní část zastavěného území a její vybřežení je možné v případě dlouhotrvajících srážek v povodí toku. Levý břeh je chráněn vysokou hrází, tok tedy mí možnost vybřežit napravo směrem k hřišti, nalevo v oblasti soutoku s Heršpickým potokem (v případě naplněnosti koryta Heršpického p. může dojít i ke zpětnému vzdmutí) a také před obcí – u soutoku s Rašovským potokem. Rozliv do inundance (resp. zhoršení povodňové situace) hrozí také v případě ledových jevů, kdy se ledové kry a nápěchy mohou hromadit hromadit pod některým z mostů a blokovat tak plynulost průtoku.

Heršpický potok má o poznání větší spád a k jeho rozvodnění v inundanci může dojít v případě dlouhotrvajících nebo intenzivních srážek v jeho povodí nebo v případě omezení odtoku na některém z mostků nebo propustků.

Možným ohrožením jsou také svahové splachy koncentrované v příkopách podél cest od hlavní komunikace kolem FenStaru přes železniční přejezd do obce nebo od přejezdu k hřišti.

Na toku Heršpického potoka nad koupalištěm se nachází vodní dílo, které může být potenciálním zdrojem zvláštní povodně.