Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

A) Prvním kritickým místem je oblast pod Holanským rybníkem, kde dochází k soutoku Bobřího potoka a bezpečnostního přelivu z Holanského rybníka. Dochází zde k rozlivu až do úrovně 1m výšky vody mezi domy.

B) Propustek – most na komunikaci mezi Holany a Zahrádky. Prochází zde Bobří potok a v případě povodně anebo jeho přicpání dochází, k rozlivu s tím, že odvod této vody zabezpečují propusty sousední, které je nutno udržovat v průchozím stavu.

C) Komunikace – most mezi Milčanským rybníkem (Velká Nohavice) a rybníkem Malá Nohavice. Tento mostek je u svých pat narušen a nelze přes něj provozovat automobilovou dopravu. V případě povodně Může dojít k rozšíření narušení.