Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Prameniště Kozlovského p., poldr VI.: zde je nutné zabezpečovat plynulost průtoku a monitorovat stav vod ve spolupráci se zástupcem Povodí Moravy, s. p.

Kozlovský potok – zastavěné území, mosty, zatrubnění: tok protéká zástavbou v mělkém otevřeném místy opevněném a úzkém korytě v bezprostřední blízkosti sídel. V případě rozlivu jsou ohrožené objekty sousedící s tokem. Rozsah ohrožení ilustrují rozlivové mapy v Grafické části povodňového plánu. Kritickými místy jsou přemostění toku a vtok do zatrubnění, kde hrozí zadržování splavenin.

Bezejmenný tok ID 10191936 – rybníky, mosty, vtok do zatrubnění: zde je nutné zabezpečovat plynulost průtoku a monitorovat stav na rybnících. Kritickým místem může být vtok do zatrubnění, kde hrozí zadržování splavenin.

Most u benzinky – Šlapanka: most pod komunikací je sice kapacitně dostačující, při zvýšené hladině je nutné monitorovat stav a zabezpečovat plynulost průtoku pod tělesem mostu.

Poldr Mlýniště Va., Poldr u rozcestí V., pod Loudilkou III.: zde je nutné zabezpečovat plynulost průtoku a monitorovat stav vod ve spolupráci se zástupcem Povodí Moravy, s. p.

Poldr Loudilka IV.: zde je nutné zabezpečovat plynulost průtoku a monitorovat stav vod ve spolupráci se zástupcem Povodí Moravy, s. p.