Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Třenice: Lokalita u vodního díla – Drozdovský potok je zde veden v úzkém korytu a případě navýšení množství protékající vody dochází k rozlivu – kritické jsou zejména mostky na toku a následně i manipulační zařízení před vtokem do vodního díla. Zde je nutné zabezpepečovat plynulou průtočnost a odstraňovat zadržované splaveniny. Rozlivovou vodu je třeba směřovat mimo sídla. V případě nešetrné manipulace na zařízeních může dojít ke zhoršení povodňové situace.

Třenice: Splachy z Třenické Hory – V případě intenzivních srážek může docházet ke svahovým splachům (trasy jsou zakresleny v mapě níže). V případě splachů je primární ochrana osob a sídel a usměrňování vody do kanalizace.