Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Pro přirozené povodně jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, situace na vodním díle apod.).

První stupeň povodňové aktivity - Scénář

BDĚLOST - NASTÁVÁ - NEVYHLAŠUJE SE!

První stupeň povodňové aktivity může být vyvolán situací na vodním toku, vlivem srážkové činnosti (koncentrovaný či naopak omezený nebo žádný odtok srážkové vody z lokalit mimo vodní tok), táním sněhu, vznikem ledových zácp a nápěchů na hladině vodního toku, mimořádnou situací na vodním díle apod.

O možnosti nastání prvního stupně povodňové aktivity je obyvatelstvo a subjekty v potenciálně ohrožených lokalitách informováno prostřednictvím médií (televize, rádio, internetové stránky ČHMÚ) a povodňové orgány jsou zpravidla vyrozuměny varovnou SMS zprávou od nadřízené ORP nebo prostřednictvím KOPISu HZS).

První stupeň (I) - stav bdělosti - nastává při zvýšení hladiny ve vodních tocích nad normál a při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k zelené značce.

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (vodní díla), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Druhý stupeň povodňové aktivity - Scénář

POHOTOVOSTVYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Druhý stupeň povodňové aktivity může být vyvolán zhoršující se situací na vodním toku – dochází k lokálním rozlivům, intenzivní srážkovou činnosti (koncentrovaný či naopak omezený nebo žádný odtok srážkové vody z lokalit mimo vodní tok a následné přímé ohrožení zdraví či majetku obyvatel), intenzivním táním sněhu v kombinaci s dešťovými srážkami, vznikem masivních ledových zácp a nápěchů na hladině vodního toku ohrožující lokality v blízkosti toku, mimořádnou situací na vodním díle s nepříznivým vývojem z hlediska bezpečnosti.

Obyvatelé a ostatní dotčené osoby na území obce jsou o vyhlášení 2. SPA informováni např. spuštěním sirény, hlášením v místním rozhlase, hlášením megafonem, varovnou SMS nebo telefonátem, prostřednictvím vyslané spojky, zveřejněním na úřední desce, uveřejněním na webu obce, v místním TV vysílání apod.

Druhý stupeň (II) - stav pohotovosti - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu ke žluté značce (případně při výskytu srážek přesahujících 30 mm/m2 za hodinu nebo na základě instrukcí od nadřízené ORP nebo správce toku).

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Třetí stupeň povodňové aktivity - Scénář

OHROŽENÍ - VYHLAŠUJE SE

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města.

Druhý stupeň povodňové aktivity může být vyvolán výrazně se zhoršující situací na vodním toku – dochází k plošnému nekontrolovatelnému vybřežování a ohrožení zastavěného území, intenzivní srážkovou činnosti (koncentrovaný či naopak omezený nebo žádný odtok srážkové vody z lokalit mimo vodní tok a následné přímé ohrožení zdraví či majetku obyvatel), intenzivním táním sněhu v kombinaci s dešťovými srážkami, vznikem masivních ledových zácp a nápěchů na hladině vodního toku ohrožující lokality v blízkosti toku, mimořádnou situací na vodním díle s velmi nepříznivým vývojem z hlediska bezpečnosti.

Obyvatelé a ostatní dotčené osoby na území obce jsou o vyhlášení 3. SPA informováni např. spuštěním sirény, hlášením v místním rozhlase, hlášením megafonem, varovnou SMS nebo telefonátem, prostřednictvím vyslané spojky, zveřejněním na úřední desce, uveřejněním na webu obce, v místním TV vysílání apod.

Třetí stupeň (III) - stav ohrožení - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k červené značce (případně na základě instrukcí od nadřízené ORP).

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.