Město Dolní Poustevna je ohroženo ze tří zdrojů - Luční potok, rybníky (kap. Vodní díla) a svahové splachy (resp. Bleskové povodně).

I přes to, že se obec nachází v kopcovité krajině a některé části města se nacházejí pod kopci, nebyly dosud se splachy zaznamenány rozsáhlejší problémy. Vyskytují se spíše lokálně v severní části města směrem na Lobendavu. Zde je při vydatné či dlouhodobé srážkové činnosti ohrožen menší počet objektů. Jedná se zejména o nemovitosti na ulici Lobendavská. Extravilánové splachy mohou domy zaplavit vodou s bahnem, případně vyplaveným kamením. Kromě nemovitostí je ohrožena i silnice podél kopce, která by v takovém případě musela být uzavřena. Dalším místem, kde by splachy mohly přispět ke zhoršené situaci, jsou louky kolem Karlínského rybníku. Nasycená půda nemusí být schopna vsakovat při deštích vodu a ta se bude ve větším množství dostávat do toku, jehož hladinu může navýšit. Se splachy je možné se setkat i na silnici směrem na Vilémov, kde je výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem 50 m. Voda může po této silnici stékat a zaplavovat např. garáže či sklepy přilehlých nemovitostí.

Luční potok pramenící nad obcí Lobendava protéká celým městem směrem od severu k jihu. Během této cesty se do něj vlévá několik přítoků. Jako první je přítok od části Nová Víska, na kterém se nachází 4 malá vodní díla. V neobydlených nebo řídce obydlených částech města má koryto přírodní charakter. V hustěji obydlených oblastech je koryto zregulováno a opraveno. Luční potok však ohrožuje objekty v blízkosti toku i přes upravené koryto a i přes četná rozlivová místa v částech s korytem neupraveným. Místy je patrný i zúžený profil koryta. Jelikož se dá Luční potok považovat z části za horský potok, při nasycenosti povodí je zde pravděpodobný rychlý průběh povodně. Přibližně v půli města se k Lučnímu potoku přidává další přítok - bezejmenný přítok od Karlínského rybníku. Na Karlínském rybníce byla provedena celková rekonstrukce, včetně hráze, výpustí a části koryta toku vedoucího z rybníku. Tento tok se nedaleko odsud vlévá do Lučního potoka. Od soutoku teče Luční potok upraveným a zregulovaným korytem hustou městskou zástavbou podél hlavní silnice (Lobendavská). Zde je ohroženo nejvíce objektů včetně Městského úřadu. Za městským úřadem se Luční potok stéká s Vilémovským potokem a teče směrem do Německa. Na Vilémovském potoce se nachází Hraniční rybník a Malý hraniční rybník (Oko). Hráze rybníků jsou ve velmi špatném stavu a při jejich maximálním naplnění může dojít k protržení hrází a tím vzniku zvláštní povodně, která ohrozí zejména hraniční přechod a přilehlé nemovitosti a tím zdraví, životy a majetek občanů. Vilémovský potok navíc protéká od rybníků směrem k městu Dolní Poustevna neupraveným korytem v lesním údolí, tudíž zde mírně hrozí i splachy z lesních kopců.

Kromě zmíněných rybníků - Karlínský a Hraniční - mohou zdraví a majetek občanů ohrožovat ještě další rybníky - rybníky v části Nová Víska a rybník na hranici k. ú. Dolní Poustevna a Lobendava, patřící pod k. ú. Lobendava. Rybníky v části Nová Víska jsou menší a nemanipuluje se na nich. Jsou to přírodní nádrže neupravované, a může tedy dojít k jejich nekontrolovatelnému naplnění a přelití. V takovém případě by byly ohroženy zejména nemovitosti po toku níže (u propustku pod silnicí a u soutoku s Lučním potokem). Rybník na hranici k .ú. Dolní Poustevna a Lobendava je taktéž neupravovaný a nemanipuluje se na něm. I když je tento rybník na sousedním k. ú. je doporučena jeho kontrola z důvodu bezprostředního ohrožení a také z důvodu velmi špatného stavu hráze a neupravovaného koryta toku pod hrází. Při zvýšeném odtoku nemusí výpusť rybníka pojmout tak velké množství vody a může dojít k postupné destrukci, což by mělo za následek záplavovou vlnu ohrožující zdraví, životy a majetek občanů.

Za zmínku stojí i soubor rybníků u Německých hranic (Rákosák, Olšovák, Sekerák, Komora, Sportovní rybník). Tyto rybníky i díky své poloze na kopci, avšak zároveň v dolině a v neobydlené oblasti neohrožují prakticky žádné objekty.