Na území obce Hořice na Šumavě jsou problémy převážně s přirozenými povodněmi způsobenými letními dešti, případně jarním táním.

Na katastrálním území obce Hořice na Šumavě se nachází několik možných zdrojů ohrožení. Podle zkušeností z předchozích let jsou obyvatelé a celá obec ohroženy hlavně vodními toky. Extravilánové splachy způsobují problémy spíše v krajině, ale nedochází od nich k zaplavení nebo poškození nemovitostí a objektů.

Rychlé odkazy:     Vodní plochy a vodní díla      Bleskové povodně     Místa omezující odtokové poměry

  • Bezejmenný tok s ID 10240400 (od osady U Vetešníků) - tento tok i přes to, že nedaleko nad prvním propustkem u osady U Vetešníků pramení, způsobuje velké škody a to hlavně destrukcí prakticky všech propustků po toku a zaplavení oblastí (i obydlených) ve své bezprostřední blízkosti.
  • Bezejmenný přítok s ID 10274900 (od osady Mýtina) - první větší přítok Hořického potoka zaplavuje převážně neobydlené území a zahrady domů v bezprostřední blízkosti toku. Přímo neohrožuje majetek a zdraví obyvatel.
  • Hořický potok - nezpůsobuje zásadní problémy, pouze od soutoku s bezejmenným přítokem s ID 10274900 se mohou při zvýšených průtocích vyskytovat po jeho toku laguny.
  • Polečnice - způsobuje problémy až od soutoku s Květušínským potokem, ale převážně v přírodě a nezastavěných oblastech. U soutoku s Hořickým potokem vytváří laguny.
  • Bezejmenný tok s ID 10245382 (Šebanov) - tento tok je rizikový zvláště pro místní část Šebanov, kde se při zvýšených srážkách vylévá z koryta a zaplavuje náves i s procházejícími komunikacemi. Po svém toku vytváří laguny na různých místech.