Na katastrálním území obce Lhota u Vsetína se nachází několik možných zdrojů ohrožení.

Rychlé odkazy:       Bleskové povodně      Místa omezující odtokové poměry

Nejvýznamnějším je tok Rokytenky, který protéká celým zastavěným územím od sousední obce Liptál až po okraj města Vsetín. Rokytenka má v obci mírný spád, místy zpevněné koryto a pojímá také několik levostranných i pravostranných přítoků na území obce.

Výrazný zdroj ohrožení pro obec představují splachy z okolních kopců, strání a zemědělských ploch (extravilánové splachy). V zimních měsících jsou způsobeny táním sněhu podpořeným srážkami, ale i po zbytek roku jsou pro území obce velmi ohrožující. V případě dlouhotrvajících intenzivních srážek půda ztratí svou retenční schopnost a začne se koncentrovat v drobných přítocích Rokytenky a může negativně ovlivňovat celkovou situaci.

Sekundárním jevem povodní v zimních měsících mohou být i ledové jevy. Tající vody se usazuje na terénu, kde nemůže plynule odtékat a tvoří ledovou vrstvu. Ledové jevy mohou nastat i v korytě toků při nedostatečném odtávání ledových ker.

V severním cípu katastrálního území obce Lhota u Vsetína se dále nachází několik bezejmenných vodotečí ústících do Semetínského potoka, který dále pokračuje na území Vsetína.