Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:         Vodní plochy a nádrže         Místa omezující odtok           Ohrožené objekty              Bleskové povodně

Dub

Severně od této části se nachází vrch Bukvice (312 m n. m.; sušárna) a dále na západě až jihozápadě ovlivňuje situaci v této lokalitě stráň pod Dubským hájkem (297 m n. m.). Tomu odpovídá i situace, kdy za kritická místa považujeme odtokové trasy svahových splachů. Tyto splachy jsou výrazně ovlivněné technikou hospodaření výsadby na polích. Extravilánové splachy mohou zasáhnout zastavěné území zejména v blízkosti koryta počínající vodoteče (která dále pokračuje do části Mžany). Zde se střetávají dva směry splachů a dá se zde předpokládát i akumulace vody včetně splachovaných nečistot.

Mžany

I zastavěné území Mžan je ohrožováno splachy z Dubského hájku (Z až SZ od obce), avšak díky zadržovacím rýhám na místních komunikacích v obci (Na stávkách) jsou tyto splachy usměrňovány.

Za kritické místo je třeba označit vyšší vodní dílo Stávka v severní části zastavěného území, které je napájeno vodotečí z části Dub (zde se koncentruj splachy v části Dub) a dále je přítok do vodního díla doplňován splachy ze strání SV a SZ od Stávky. Intenzita těchto splachů velmi úzce souvisí se systémem hospodaření v lokalitě (zejména setby a orby na polích).

Část odtoku ze Stávky je odváděna do zatrubnění podtékající prakticky celou obec jihovýchodním směrem. Spád zatrubnění je poměrně strmý. A další část tvoří zdrojnici pro Přední rybník – požární nádrž vedle hlavní komunikace v obci. Situaci na obou vodních dílech je nutné v případě hrozící povodně neustále monitorovat, případně regulovat odtok tak, aby se zamezilo ohrožení zdraví a majetku obyvatel.

Splachy dále ohrožují východní cíp zastavěného území části Mžany.

Stračovská Lhota a Zavadilka

Koryto toku Klenická svodnice bylo v nedávné době revitalizováno, přesto za kritická místa považujeme objekty v bezprostřední blízkosti toku – několik neobytných objektů na levém i pravém břehu. Dalším kritickým místem je propust pod komunikací mezi Stračovskou Lhotou a částí Zavadilka, která propouští pod komunikací splachy ze Stračovského Boru. V místě podtoku může dojít k hromadění nečistot a omezení odtokových poměrů s negativními důsledky na stav v blízkosti propustě. Most na komunikaci mezi Zavadilkou a částí Mžany je dostatečně kapacitní, i zde však může dojít k akumulaci splavenin v blízkosti tělesa mostu, proto je nutná pravidelná kontrola v případě nastání povodně.

V části Zavadilka se dále nachází rybník Brodek – i zde je nutný monitoring zejména v místech přítoku a odtoku.