Obec Vážany nad Litavou je ohrožena od dvou toků. První ohrožení je od toku Litavy a to především v oblasti nemovitostí přilehlých k tomuto toku. Většinou se jedná o zahradní komplexy, nicméně postupem doby došlo k rozšíření drobných staveb na těchto pozemcích a může docházet k jejich ohrožení. V místě, kde Litava opouští obec je areál dvou firem, kde majitelé vybudovali (Juko, Zitta), kde majitelé těchto firem si vybudovali nemovitosti v blízkosti toho toku a podle map záplavového území jsou tyto objekty v záplavovém území. Nicméně při bližším ohledání je vidět, že tyto nemovitosti jsou postaveny na vyvýšeném místě (pravděpodobně uměle navýšené) a voda z Litavy by je neměla ohrožovat. Nicméně může dojít k tomu, že voda může ohrozit výrobní části hal, které jsou na úrovni toku, i když jsou oploceny betonovým blokem. Druhou oblastí, daleko více závažnější, je oblast ohrožení od Vážanského potoka. Vážanský potok způsobil v obci majetkové škody a dokonce ztrátu na životě. Proto byl před obcí vybudován systém dvou ochranných poldrů, které by měly zabránit ohrožení na základě zvýšených dešťových srážek. Tento systém dobře fungoval až do doby, než došlo k vybudování cyklokrosové dráhy mezi Vážanským potokem a Vážanským Žlebem. Důsledkem toho je neustálé zanášení obou poldrů zeminou. Z povodňového rizika je velmi důležitá kontrola poldru přímo na obcí, protože může dojít k zanesení spodních výpustí tohoto poldru a odvod vody bude prováděn přes horní mříže betonového sběrného objektu.