Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:    Vodní plochy a nádrže           Místa omezující odtok            Ohrožené objekty

Budeme-li postupovat proti proudu Moravské Sázavy, pak jsou přirozeným rozlivem toku nejvíce ohroženy tyto objekty: č. p. 31, 30, 25, 24, 79, 152, 12, 129, 16, 115, 7, 6, 5, 67, 14, 104, 85 (+ ohrožení splachy), 170 a 89. V  blízkosti těchto objektů v případě nastání povodňové situace je třeba zajistit odplavitelný materiál a nejlépe i zabezpečit objekt proti povodním (individuální ochrana objektů). Nastoupání hladiny do ohrožující výšky nastává nejprve v blízkosti objektů č. p. 30 a 31.

Na toku jsou četně postaveny lávky a mosty, které ve většině případů mají dostatečnou průtočnou kapacitu pod tělesem mostu. Za kritická místa lze považovat most na silnice směrem do obce Sázava – řeka tu mírně meandruje a existuje zde možnost podemílání břehů. V tomto místě se mohu zadržovat splavované předměty a zhoršovat plynulost odtoku a ještě více poškozovat břehové hrany, v horším případě i samotné těleso mostu. Je zde nutné zabezpečovat plynulý průtok a odstraňovat případné splaveniny. Cca 1 km po toku níže, „u mostu", se na toku nachází vodní elektrárna a související splav. V případě nastání povodně provozovatel malé vodní elektrárny postupuje dle provozního řádu. V blízkosti splavu se vlivem manipulace na vodní elektrárně v běžném provozu mohou často tvořit nánosy splavenin a materiálu – také v této lokalitě je třeba zabezpečit plynulost průtoku. Dále zhruba 300m pod hostincem je na toku zbudován brod – v případě navýšení hladiny je nutné zamezit průjezd brodu. Na jižním cípu zastavěného území je přes tok zbudována kovová lávka – průtočný prostor pod lávkou je dostatečný, avšak lávka je opatřena středním pilířem, kde hrozí zachytávání splavovaných předmětů a poškození konstrukce lávky – taktéž zde je nutné odstraňovat případné naplaveniny.

Mimo hlavní tok mohou vznikat komplikace na levostranném přítoku Moravské Sázavy (soutok u školy) – na vodoteči je zbudován nedostatečně kapacitní propustek a případný rozliv ohrožuje objekt č. p. 32 (příp. také č. p. 69). Situaci je nutné v těchto místech monitorovat a regulovat vodu tak, aby riziko ohrožení sídel bylo minimální.

Dále je zastavěné území ohrožováno extravilánovými splachy. Západně od obce velkou část splachů pomůže zadržet zbudovaná záhumenní cesta. Část splachů vtéká do drobného vodního díla v blízkosti objektu č. p. 110. Svahy východně od obce jsou povětšinou koncentrovány v drobných vodotečích. Splachové trasy jsou uvedeny v mapě níže.

Mimo hlavní zastavěné území obce za kritická místa považujeme Čistírnu odpadních vod na levém břehu Lukovského p. (postupovat dle provozního řádu), viadukt u zastávky Žichlínek (v případě zaplavení omezit dopravu a zabezpečit odčerpání vody) a prostor odtoku z polosuchého poldru (odstranění nečistot z prostoru před odtokem konzultovat s PMO).