Na katastrálním území městyse Boleradice lze identifikovat tři potenciální zdroje ohrožení. Prvním je tok Haraska, který pramení zhruba 5 km severně od městyse Boleradice na katastrálním území obce Klobouky u Brna. Tok je mírný a předtím než vtéká do zastavěné části Boleradic je transformován v Boleradickém rybníce. Tok Haraska teče v údolí a odvodňuje poměrně rozsáhlé území. V případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek by koryto nemuselo kapacitně pojmout množství protékající vody, která se nasbírá na okolních svazích a hrozí tedy rozlití toku mimo břehy a ohrožení přilehlých komunikací a nemovitostí.

Vodní díla

Dalším zdrojem povodňového ohrožení pro městys Boleradice je již zmiňovaný Boleradický rybník. Toto vodní dílo není primárně určeno pro prevenci před povodněmi. Manipulační řád k vodnímu dílu je k dispozici a v případě povodní se podle něho postupuje. Ohrožujícím faktorem je to, že rybník koncentruje vodu z rozsáhlého splavovaného území a jeho kapacita pro transformaci povodňových vln nemusí být dostačující. V tom případě bude docházet k nekontrolovatelnému odtoku bezpečnostním přepadem a v krajním případě i přes těleso hráze. Katastrofickým scénářem je protržení vodního díla a vznik zvláštní povodně.

Bleskové povodně

Zdrojem významného povodňového ohrožení na katastrálním území městyse Boleradice jsou extravilánové splachy. Tyto svahové splachy negativně ovlivňují průběh povodňové situace a mohou i sami o sobě výrazně ohrozit zdraví a životy obyvatel nebo poškodit majetek. Městys se nachází v údolí a je obklopována svahy prakticky ze všech stran. Nejčastěji se svahové splachy vyskytují v západní a jihozápadní části městyse.