Dolní Podluží je ohroženo třemi toky a to tokem Lužnička, který pramení na k. ú. Rybniště a je vydatně zásobován vodním tokem Matyáska, dále Bílý potok a Lesenský potok, které mají svoje prameniště na území Jiřetína pod Jedlovou a Lesenský potok na k. ú. Dolního Podluží. Z pohledu Lužničky je velmi zajímavá situace v Horní části na území Horního Podluží a Rybniště, kde se nacházejí Velký rybník a rybník Světlík. Tyto dva rybníky jsou zásobovány četnými přítoky s tím, že jakékoli velké zvýšení srážek nad oblastí těchto rybníků vždy vyvolá zvýšené průtoky, které velkým způsobem ovlivňují povodňovou situaci. Z povodňového hlediska lze tedy konstatovat, že v Dolním Podluží může vzniknout povodňová situace na základě zvýšených srážek nad rybníkem Světlík, nad Velkým rybníkem, nad Školním rybníkem, nad Lesenským potokem, nebo nad Bílým potokem. Každá z těchto oblastí může vyvolat povodňovou situaci v obci Dolní Podluží a to nezávisle na ostatních. Z toho evidentně vyplývá, že v rámci povodňové bdělosti je potřeba sledovat tyto oblasti nezávisle na obecné předpovědi a je nutné vždy vyžadovat informace od příslušných povodňových orgánů. V rámci povodňové situace v oblasti Dolního Podluží dochází vždy k rozlivu Lužničky jako takové, s tím že dochází k zaplavování nejbližšího okolí, charakter povodně lze nazvat „bleskovým" a povodňová situace se odráží od délky a intenzity srážek.

Vzhledem k tomu, že nacházíme v horské oblasti, můžeme přepokládat i povodňovou situaci v období jarního tání sněhu, jakožto charakter povodně, nicméně lze obecně konstatovat, že se nacházíme v chladnější části území České republiky, tudíž k tání sněhu nedochází tak rychle a v posledních 10 letech bylo vždy provázeno maximálně zvýšením na první stupeň povodňové aktivity.

Velmi vážným problémem je situace napájení a odvádění vod z výrobních podniků a závodů, které se nacházely buď na území Dolního Podluží, nebo jeho okolí. Dolní Podluží bylo v minulosti velmi průmyslovou oblastí, tudíž docházelo k odebírání vod z Lužničky nebo okolních rybníků pro průmyslové využití těchto vod a zpětnému návratu do toku. Tyto odběry nebo tyto způsoby návratu vod do Lužničky mohou způsobovat problémové situace, protože větší část těchto odběrů a odběrných míst je známá, menší část pochází z minulosti, tudíž není zcela jasné, kdo odpovídá za tato zařízení.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a nádrže     Záplavové území      Místa omezující odtok      Bleskové povodně

                                 Historické zkušenosti s povodněmi