Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Bleskové povodně       Záplavové území      Vodní plochy a vodní díla         Místa omezující odtok       Ohrožené objekty

Na hlavních tocích potoka mohou být problematickými prvky na toku mosty, mostky a lávky. Zde může dojít v případě zvýšených průtoků k usazování splavovaných nečistot a tím omezování odtokových poměrů. Vlivem usazenin může dojít k vymílání těles mostů, jejich poškození a v krajním případě i k jejich zhroucení. Dalším negativním důsledkem usazování naplavenin a snížení průtočnosti pod mosty je potenciální vznik povodňové vlny, která může ohrozit území níže resp. ohrozit zdraví a životy obyvatel a poškodit majetek.

Před vtokem do Červeného rybníka  se v blízkosti Želetavky nachází několik objektů v záplavovém území. V oblasti Za Červeným rybníkem je to několik nemovitostí na levém břehu, a asi 1 km po toku výše u soutoku s Budíškovickým potokem obytný dům Louka č. p. 30 zde. Při zvýšení hladiny Želetavky hrozí zaplavení těchto nemovitostí a je tedy nutné je bezprostředně po zjištění nebezpečí varovat.

Samotná hráz Červeného rybníka je nově zrekonstruovaná a pro běžné průtoky je kapacita vodního díla dostačující. Pod hrází se nacházejí objekty a komunikace – zde hrozí zaplavení v případě nutných zvýšených odtoků z vodního díla. V případě intenzivních dlouhotrvajících srážek rybníky nemusejí kapacitně dostačovat a i při manipulaci dle manipulačního řádu může dojít k situaci, kdy přítok do rybníku je vyšší než odtok z něho. V tu chvíli hrozí několik situací – zadržování nečistot v odtokových tělesech a tím se zvyšující hrozba jejich poškození; nekontrolovatelný odtok přes bezpečnostní přepady; nekontrolovatelný odtok přes samotné těleso hráze, čímž se opět zvyšuje hrozba poškození nebo dokonce protržení hráze a tím i vzniku zvláštní povodně; naplnění rybníků přes jejich maximální hodnotu a protržení hráze. Rozliv rybníků může způsobit zatopení nemovitostí a komunikací, vytápění sklepů a další komplikace. Na místě se také nachází sádky, jež mohou být povodní dotčeny. Jediným vjezdem na místní koupaliště zde je brod zhruba 150 metrů pod hrází. Jakmile bude identifikováno nebezpečí povodně je nutné tento brod uzavřít.

V povodí Manešovického potoka se severozápadně od obce nachází Nový rybník. Bezpečnostní přepad rybníka je poškozený a není jasné, jak probíhá manipulace na VD. V případě intenzivních a dlouhotrvajících srážek je třeba toto vodní dílo pozorovat. zde

Kritickým místem v centrální části města je čerpací stanice na pravém břehu Želetavky pod soutokem s Manešovickým potokem. Kritickým místem v části Podsádky je Čistička odpadních vod na levém břehu Želetavky. zde V obou případech je třeba dbát maximální obezřetnosti a postupovat v souladu s havarijními plány.

V zastavěné části lze za kritická resp. ohrožená místa označit oblasti v záplavovém území – výčet je uveden v části Ohrožené objekty.

V jižní části katastrálního území se nachází Týnice – Týnický mlýn. zde Kritickým místem je zde zejména mostek přes Želetavku, samotné objekty jsou ohrožovány ještě náhonem Želetávky a dalším pravostranným přítokem. Taktéž komunikace z Jemnice může být při zvýšených průtocích zaplavována.

Na tocích mohou být problematickými prvky na toku mosty, mostky a lávky. Zde může dojít v případě zvýšených průtoků k usazování splavovaných nečistot a tím omezování odtokových poměrů. Vlivem usazenin může dojít k vymílání těles mostů, jejich poškození a v krajním případě i k jejich zhroucení. Dalším negativním důsledkem usazování naplavenin a snížení průtočnosti pod mosty je potenciální vznik povodňové vlny, která může ohrozit území níže resp. ohrozit zdraví a životy obyvatel a poškodit majetek.

V části Louka se nachází mostek na místní komunikaci přes Budíškovický potok – i zde je třeba dbát zvýšené pozornosti. Jihovýchodně od této části se dále nachází nezanedbatelně rozsáhlé vodní dílo Katovec, zde které může ovlivňovat povodňovou situaci níže na toku Želetavka.