Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:          Vodní plochy a nádrže            Místa omezující odtok                  Ohrožené objekty               Bleskové povodně

Základní kritické místo se nachází na vstupu Kamenice do zastavěné oblasti u domu č. p. 150 a 36, kde přes Kamenici vede pěší lávka, která má dostatečnou kapacitu, nicméně Kamenice v tomto místě ohrožuje přilehlé nemovitosti. Po toku níže nepředstavuje Kamenice tak vysokou povodňovou hrozbu až v oblasti Antonínov v zastavěné oblasti teče poměrně úzkým korytem, kde ohrožuje přilehlé nemovitosti. Dalším kritickým místem je oblast Pekelského potoka a zvláště v oblasti Pekla, kde dochází často k rozlivům a zaplavením přilehlých objektů k tomuto toku. Výhodou této oblasti je to, že Pekelský potok nemá tak velké povodí. Další kritická místa se nacházejí Josefově Dole na toku Jedlová při jeho vstupu do zastavěné oblasti. Hlavně v horní části této oblasti dochází k rozlivům až na místní komunikace.