Obec Josefův Důl je ohrožena především od toku Kamenice, který protéká celou obcí Josefův Důl včetně jejich přilehlých částí. V minulosti tato řeka způsobovala škody při povodni, nicméně toto riziko se omezilo výstavbou vodního díla Josefův Důl. Na základě dobré spolupráce mezi obcí Josefův Důl a vodní nádrží Josefův Důl je v posledních letech výrazně eliminován problém povodní, kde vodní dílo Josefův Důl na základě předpovědi počasí a zkušenosti z minulých let vytváří dostatečný retenční prostor pro akumulaci povodňové vlny. V posledních letech dochází k ohrožení především z přítoku Kamenice na katastrálním území obce a to z Jeleního potoka, ale především z Pekelského potoka a z potoku Jedlová. Poslední dva jmenované toky Pekelský a Jedlová prochází zastavěným územím obce a při zvětšených průtocích mohou ohrožovat přilehlé nemovitosti. Z tohoto pohledu je především důležité věnovat pozornost potoku Jedlová, který má se svými přítoky poměrně značné povodí a v případě soustředěné srážky může dojít k jeho vybřežení a ohrožení nemovitosti. Toto je patrné především na vstupu potoku Jedlová do obce, kde je možno pozorovat při zvýšených dešťových srážkách vybřežení přítoku potoku Jedlová. Vydatnost tohoto toku a přítoků je možné pozorovat i v letních měsících, kde je tento tok bohatě zásobován od Jizerské hory.

Rychlé odkazy:   Vodní plochy a nádrže         Záplavové území            Místa omezující odtok              Bleskové povodně

                             Historické zkušenosti s povodněmi