Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Pobřežní části Jizery a samotný tok

Budeme-li postupovat po směru toku, pak na k. ú. Malá Skála může být problematický rozliv na pravý břeh – zpětným vzedmutím může dojít k ohrožení lokality kolem hřiště, krajně až k čerpací stanici u Kulaťáku. Níže po toku může být kritický rozliv na levý břeh v části Vranové 1. díl a lokalita Ostrov. Zde je nutné zmínit kritičnost jezových a manipulačních těles. V případě nastání povodně je nutné respektovat manipulační řády a zabezpečovat plynulost průtoku (odstraňování splavenin, minimalizovat překážky na toku). V případě odklonu od manipulačního řádu je nutná konzultace s PLA a nadřízenou ORP. Zvýšenou pozornost vyžadují v případě povodní kempy a rekreační zařízení v blízkosti toků.

Vodní díla

V blízkosti vodních děl a zejména u hradících a manipulačních zařízení je nutné zabezpečovat průtočnost, usměrňovat odtok a monitorovat stav těchto vodních děl. Vodní díla se na území obce Malá Skála až na výjimky nenacházejí přímo na vodních tocích (jen jsou jimi nasycovány), nicméně i tak představují potenciál pro zhoršení povodňové situace, krajně mohou způsobit lokální přívalovou povodeň zejména nešetrnou nebo zanedbanou manipulací.

Mosty a propustky na přítocích Jizery

Na menších vodních tocích jsou kritické zejména lávky a propustky. I zde je nutný důsledný monitoring a zabezpečování plynulého průtoku.