Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Kritická místa dělíme na pět oblastí. První oblast u rybníka až po komunikaci jdoucí zadní částí obce Milovic, v této oblasti jsou tři propustky, které jsou strategicky důležité z důvodů plynulé propustnosti a to z toho důvodu, že v případě ucpání těchto propustků by se vytvořili základní laguny pro vznik povodňové vlny s ničivými účinky. Je to propustek pod komunikací č. 421 u rybníka, pod kterým prochází hlavní část Milovického potoka a prochází také jím hlavní povodňové vody. Zároveň je to jeden a druhý propustek za tímto hlavním propustkem, kde se přidávají vody z milovické stráně, které také v minulosti již způsobily povodňové škody. Druhou kritickou oblastí nutnou pro kontrolu je oblast Brněnského kopce, kde díky uzpůsobení vinic, zrušení obvodových kanálů z minulosti došlo při zvýšených srážkách ke zvýšeným splachům v této oblasti je zaplavení těchto domů vodou a bahnem. Třetím kritickým místem je souběžná komunikace s komunikací 421, která vede mezi zahrádkami a některými obytnými domy a jiným sklepy. V této oblasti se nachází taktéž zatrubnění, které vyúsťuje před domem č. p. 76 a začíná před domem č.p. 73. V případě ucpání tohoto zatrubnění by došlo k vylití potoka na místní komunikaci k přilehlým zahradám a domům. Čtvrtou oblastí je oblast od Místní lidové knihovny až po nemovitost č.p. 55. Zde jsou vytvořeny mostky k jednotlivým obytným domům (11 mostků), které vytvářejí v případě přicpání místo k rozlivům k jednotlivým nemovitostem. Poslední pátou kritickou oblastí je oblast při vstupu do obce komunikaci č. 421 u č.p. 123. Zde Milovický potok prochází pod hlavní komunikací, která přes tento potok přechází mostkem, u kterého dochází díky jeho konstrukci ke snížení průtočného profilu koryta toku zhruba o 50 cm. Vzhledem k tomu, že za tímto mostkem dochází k zatrubnění tohoto potoka dochází k vratce povodňové vody, vybřežení vody z potoka a rozlivu u domu č. 50, č.p. 51, č. p. 49.