V obci Milovice spatřujeme rozsah ohrožení ve třech kritických oblastech. První základní kritickou oblastí je oblast u Milovického rybníka. V případě větších děšťových srážek dochází k naplnění Milovického rybníka a v případě zvýšených průtoků dochází k přepadu přes bezpečnostní přeliv. Před tento bezpečnostní přeliv jsou přivedeny splachy z komunikace – polní cesty, která vede na Brněnský kopec, na kterém jsou umístěny vinohrady. V této oblasti je dále kritické místo na Milovické stráni, kde při větších dešťových srážkách dochází k tomu, že voda teče podél fotbalového hřiště, za kterým buď sestupuje přímo do koryta toku Milovického potoka, nebo postupuje podél vinných sklípků po komunikaci do Milovického potoka až v zadní části obce. Obě dvě tyto možnosti vstupu vody do tohoto toku mají za následek nárůst vody v korytě s možností vybřežení a to z důvodů užšího profilu koryta z důvodu jeho zatrubnění. Druhou kritickou oblastí jsou vinohrady na brněnském kopci, u kterých dochází při zvýšených srážkách ke splachům, které mají za následek zaplavení domů vodou, či bahnem. Třetí kritickou oblastí je oblast od kostela svatého Osvalda až po komunikaci 421, kde u této komunikace je vytvořen mostek. V první řadě dochází k zaplavení místního kostela při vybřežení z koryta a druhou problematickou oblastí je oblast u nemovitostí 51, 50, 49, 123, kde právě díky sníženému profilu tohoto mostku dochází k zadržení vody a jejímu vybřežení k těmto nemovitostem. Z pohledu kritických míst je tedy nutné monitorovat dvě místa způsobující povodňovou situaci a to u rybníka-fotbalového hřiště a oblast vinohradů, z pohledu následků povodní je to oblast podél toku s hlavními dvěma místy a to oblast kostela sv. Osvalda a nemovitostí křížících hlavní komunikaci č. 421 a komunikaci jdoucí do Pavlova.