Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a nádrže       Místa omezující odtok      Ohrožené objekty      

V blízkosti toku Bystřice, lze za kritická místa považovat lokality na levém břehu, kde hrozí rozliv toku v případě navýšení hladiny. Stavební objekty jsou uvedeny v části Ohrožené objekty, mezi další lze zařadit koupaliště (to však je spíše ohrožovány ze strany Mlýnského p.) a obecní sběrný dvůr – ten byť je uveden v záplavovém území Q100, je vyvýšen a dostatečně zabezpečen. Na toku se nachází most na zpevněné cestě (je zde také umístěn pomocný hlásný profil s hladinoměrným čidlem), kde v případě splavování předmětů hrozí jejich zadržování v blízkosti tělesa mostu – to může mít za následek hromadění naplavenin, poškození břehových hran nebo samotné mostní konstrukce apod. Níže po toku (v blízkosti objektu č. p. 35) se nachází lávka pro pěší přes Bystřici. V obou místech je ze zmíněných důvodů třeba zvýšené pozornosti v případě navýšení hladiny a zabezpečení průtočnosti.

Koryto Mlýnského p. je místy velmi zanedbané. Budeme-li postupovat podél toku, pak za první kritické místo lze označit mostek u vchodu ke koupališti, samotnou lokalitu koupaliště včetně stánku. V případě i mírného navýšení hladiny (např. intenzivní srážkovou činností, nešetrné manipulaci na stavidlech nebo poruše zařízení stavidel apod.) dojde k rozlivu na pravý břeh a zaplavení lokality koupaliště. Na mostě hrozí vysoké riziko zadržování splavenin a omezování odtoku. Níže po toku kvůli nízkým břehům hrozí rozliv na pravý břeh. V blízkosti rybníka se nachází další mostek velmi nízko nad stálou hladinou, kde hrozí zadržování splavenin. Rozdělovací objekt nad rybníkem je obvykle uvolněn a přítok do rybníka tedy není nijak uměle snižován. K Mlýnskému náhonu (Mlýnskému p.) a rybníku existuje provozní řád a je dle něho nakládáno. V rybníce se nacházejí dva požeráky převádějící vodu do Bystřice (Z strana) a částečně zpět do Mlýnského p. (JV strana).

Pod rybníkem se nachází několik objektů, které mohou být ohroženy navýšením hladiny nebo svižným prouděním vody. Tok je zde pod soukromým objektem částečně zatrubněn a protéká i bývalými regulačními stavidly a drobným vodním dílem.

Na vodoteči odvodňující východ území se nacházejí dva dostatečně kapacitní mosty.