Na zkoumaném území lze identifikovat tři hlavní zdroje ohrožení obce přirozenou povodní:

1. tok Bystřice a Klenická svodnice (zde se koncentrují vody ze západní části katastrálního území) – rozliv toků ohrožuje lokality na levém břehu Bystřice. V 80. letech nezřídka docházelo k výrazným rozlivům na levý břeh až po úroveň komunikace (voda dosahovala i k objektům na JZ zastavěného území).

2. Mlýnský p., který napájí rybník v Mokrovousech – stavidlo pro manipulaci s vodami v toku se nachází v sousední obci Dohalice. Výrazné navýšení hladiny toku ohrožuje koupaliště Mokrovousy s přilehlým rekreačním objektem (v minulosti již došlo k zaplavení koupaliště) a dále i objekty mezi rybníkem a soutokem s Bystřicí.

3. výjimečně může dojít k navýšení hladiny vodoteče odvodňující východní část katastrálního území obce Mokrovousy, lemující JV část zastavěného území a vlévající se do Bystřice zleva.

Přímo v obci se nachází i potenciálně ohrožující vodní dílo, rybník Mokrovousy. Riziko vzniku zvláštní povodně vlivem poškození hráze je velmi nízké, avšak není zcela vyloučené.

V obci nejsou předpokládány svahové splachy, avšak bleskové povodně způsobené přívalovými srážkami resp. vodou, která z území nebude moci plynule odtékat, se zde mohou vyskytovat.

Rychlé odkazy:         Záplavové území         Vodní plochy a nádrže      Místa omezující odtok       Ohrožené objekty