Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Kritická místa v obci Němčany můžeme rozdělit na tři oblasti:

Na Němčanském potoce je prvním kritickým místem propustek pod komunikací na Rousínov. Druhým kritickým místem na tomto toku je propustek u autobusové zástavky Němčany – Točna, který svým profilem vytváří překážku v toku. Dále potok prochází zastavěnou oblastí a to od TJ Němčany až po hlavní komunikace, kde má možnost rozlivu do zahrad a zároveň ohrožovat nemovitosti (35,34,33,32,31,30 a 169 a 113). Pod hlavní komunikací je hlavní propustek, nicméně při soutoku s bezejmenným přítokem může docházet ke vzdutí a zpětnému zaplavování území. Z tohoto důvodu je velmi důležité kontrolovat propustek u tohoto soutoku.

Druhou kritickou oblasti je oblast bezejmenného přítoku Němčanského potoka. Na tomto potoku byl vybudován ochranný poldr, u kterého je nastaven průtok spodní výpustí. Při extrémních srážkách a naplnění celého objemu ochranného poldru bude docházet k převodu této vody přes bezpečnostní přeliv. Z tohoto důvodu je nutné v případě velkých či extrémních dešťových srážek monitorovat situaci na tomto díle.

Třetí kritickou oblastí jsou pole na západ od Němčan směrem ke Slavkovu u Brna, kde dochází pravidelně ke splachům a tento bahnotok musí být usměrňován směrem k Němčanskému potoku tak, aby dále nemohl pokračovat po komunikaci a ohrožovat nemovitosti.