Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Významným kritickým místem je propustek komunikace ulice Chaloupky a Bošovického p., který je tradičním místem případných rozlivů. Je to způsobeno tím, že před i za tímto místem je koryto kapacitní, nicméně tloušťka tohoto mostu snižuje průtočný profil koryta. Z tohoto důvodu dochází k rozlivu v okolí tohoto místa. Dalším významným místem pro kontrolu jsou zpětné klapky, které je nutné kontrolovat při stoupající hladině ještě před 1.SPA. Je nutné zajistit jejich čistotu, pro případné možné uzavření v případě povodňové aktivity. Významným místem je taktéž tok Lovčického p. a to jeho oblast v blízkosti Otnického rybníka, kde je nutno provádět při zvýšených průtocích kontrolu stavu zařízení pro přívod a vodovod vody z rybníka.