Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:     Vodní plochy a nádrže      Místa omezující odtok       Ohrožené objekty      

V blízkosti toku ID 10236883:

V horní části toku (západní část zastavěného území)můžeme za kritické místo označit jedno ze zdrojových vodních děl – rybník v blízkosti hlavní komunikace. Rybník je zanešený a odtok z něho jen obtížně regulovatelný. V případě jeho naplnění může negativně ovlivnit povodňovou situaci níže po toku.

Mimo tok se v oblasti objevují intenzivní splachy po komunikacích – z Polevského vrchu a v tzv. pražské uličce. Obě cesty byly zasaženy i při přívalových deštích v r. 2010

U kostela Nejsvětější Trojice je třeba zdůraznit problematičnost propustků, mostků a zatrubnění několika zdrojových ramen toku. Dochází zde k četnému podtékání komunikace a v případě intenzivních srážek budou stav komplikovat i splachy po komunikacích. Výrazně zde hrozí zadržování splavovaných nečisto, částečné nebo úplné ucpání propustí a vybřežování vody mimo běžné koryto.

Na místní komunikaci v blízkosti objektu č. p. 107 může dojít k proudění vody mimo koryto a zaplavování lokalit v bezprostřední blízkosti sídel. Ohrožené oblasti jsou vymezeny v zákresu níže.

Níže je tok nepřehledně zatrubněn v délce cca 50 metrů v blízkosti základní školy a pokračuje místy i po soukromých pozemcích ke křižovatce u obecního úřadu. O obecního úřadu tok pokračuje v částečně zatrubněném korytě až po soutok se Šporkou. Právě křižovat před obecním úřadem byla v minulosti zaplavena a mostek poškozen povodní. V případě výrazného navýšení hladiny a následného rozlivu na komunikaci je třeba omezit dopravu usměrnit tok zpět do koryta.

Šporka:

Šporka v horní části toku dvakrát podtéká komunikaci v nevelkých propustcích. V obou místech se nepředpokládají extrémní průtoky, nebezpečí však hrozí zejména v podobě přicpání propustků, omezení odtoku a hrozícího vybřežení na komunikaci.

Kritickým místem na toku Šporky je dále lokalita v blízkosti soutoku, kde se opět nachází několik propustků, ale zejména zde jsou nízké břehy a hrozí zde rozliv mimo koryto i do blízkosti soukromých objektů. V blízkosti toku je také uskladněn splavitelný materiál. Stav ve Šporce pod soutokem je nutné monitorovat na případný rozliv mimo koryto usměrnit mimo sídla.