Na území obce Polevsko pramení tok Šporka a bezejmenný tok (ID 10236883) tekoucí ze směru od vyhlídky. Na obou těchto tocích reálně hrozí nebezpečí přirozené povodně vlivem dlouhotrvajících nebo přívalových srážek. Povodně na obou tocích budou mít bleskový charakter a jejich průběh budou zhoršovat četné svahové splachy v případě přívalových srážek.

Oba toky mají po většinu roku suché a mírné koryto, sklon toků je strmý, koryta jsou místy regulovaná a četně podtékají komunikace (tok ID 10236883 je v délce cca 50 metrů u školy zatrubněn). Podél toku je umístěna zástavba a silniční komunikace, takže případně vybřežení okamžitě přímo ohrožuje zdraví a majetek obyvatel. Stav ve vodních tocích je výrazně ovlivňován svahovými splachy na zkoumaném území.

Na území jsou také drobná vodní díla, která mohou negativně ovlivňovat průběh povodně zejména v případě nešetrné manipulace nebo zadržování nečisto na v odtokových tělesech a korytech. V krajním případě mohou být zdrojem zvláštní povodně při poškození hrází.

Rychlé odkazy:       Vodní plochy a nádrže       Místa omezující odtok        Ohrožené objekty     Historické zkušenosti s povodněmi