Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku. Dále jsou to i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Prvním kritickým místem podél toku Packého potoka je oblast před vtokem do Horního rybníka. Zde se nachází mostek, který je v havarijním stavu a v případě zvýšených průtoků může kapacitně nedostačovat a zhoršovat situaci na toku. Po toku výše na toku se rozkládá zarostlé a zanedbané území, kde může dojít k zadržování naplavenin, rozlivu potoka a následnému ohrožování přilehlé hospodářské nemovitosti.

Problematickou se v případě velmi intenzivních srážek může stát i hráz Horního rybníka. Přepouštění z Horního rybníka do Dolního je zajišťování prostřednictvím betonového výpusti, která představuje nebezpečí v případě, že by došlo k přicpání propustku – nenalézá se zde bezpečnostní přepad. V krajním případě hrozí přetékání hráze.

Obdobný problém se může vyskytnout i na hrázi Dolního rybníka. Zde se kromě vyústění do Prackého potoka v podobě zatrubnění nachází také bezpečnostní přepad opatřený mříží pro zadržování splavovaných nečistot. Tato mříž v případě nešetrné manipulace může způsobit komplikace v ulici K Rybníku a v krajním případě i ohrožovat okolní nemovitosti a zdraví obyvatel. (zde)

Zdrojem povodňového ohrožení je pro obec již zmiňované zatrubnění vedoucí z Dolního rybníka pod ulicí K Rybníku, ulicí Na Návsi a ústící pod mostkem mezi domy č. p. 112 a 113 (zde). V případě dlouhotrvajících nebo intenzivních dešťových srážek kanalizace ústící do zatrubnění i samotné zatrubnění kapacitně nedostačuje a voda se rozlívá po komunikaci (především v ulici Na Návsi) a ohrožuje zdraví i životy obyvatel a poškozuje majetek.

Podél toku potoka od mostku směrem na západ je koryto mírně zanešené a případná povodeň může dále narušovat a zanášet zpevnění břehů.

Negativní vliv na průběh povodně mohou mít také extravilánové splahy především ze svahů jižně od obce (od Mohyly míru). Ty ohrožují zastavěnou část katastrálního území obce Prace v ulici Příčky, kde se koncentrují na komunikaci (zde). K omezení negativního vlivu těchto svahových splachů byl vybudován odvodňovací kanál, který však nemusí být v případě nadprůměrných srážek dostačující.