Na katastrálním území obce Prace lze identifikovat tři potenciální zdroje ohrožení. Prvním je Pracký potok, tekoucí od východu na západ a protéká centrální částí obce, kde ohrožuje zastavěné území. Pracký potok odvodňuje pole a stráně na jihu a jihovýchodě v bezprostřední blízkosti obce. V případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek by koryto potoka nemuselo kapacitně pojmout množství protékající vody a hrozí tedy jeho rozlití mimo břehy a ohrožení přilehlých komunikací a nemovitostí. (ohrožené lokality zde)

Dalším zdrojem povodňového ohrožení jsou dvě vodní díla – rybníky ve východní části obce (vodní plochy a vodní díla). Manipulační řády k vodním dílům jsou k dispozici a v případě povodní se podle nich postupuje. Mírně zanedbané jsou břehy rybníků a přítok do Horního rybníku. V případě intenzivních dlouhotrvajících srážek mohou hladiny rybníků dosáhnout maximálního limitu naplnění a v krajním případě může dojít v případě protržení hráze ke zvláštní povodni, která bezprostředně ohrozí zastavěné území obce a komunikace v obci.

Posledním zdrojem povodňového ohrožení jsou extravilánové splachy zejména z jihu a jihovýchodu. Přilehlé svahy jsou poměrně strmé a při nasycení zemědělské půdy může dojít ke svižnému stékání vody směrem do obce a tím zhoršení povodňové situace a ohrožení zdraví obyvatel nebo poškození majetku. (Bleskové povodně)