 aktivuje pracoviště PK,

 vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů PK,

 svolává na pokyn předsedy členy povodňové komise a neprodleně je informuje o aktuálním stavu na k. ú. obce Kosořice,

 zajišťuje a udržuje spojení se členy PK, dalšími povodňovými orgány a spolupracujícími osobami, vede evidenci kontaktů na všechny členy oblasti ochrany před povodněmi,

 informuje PK ORP Mladá Boleslav o vzniklé a probíhající situaci na k.ú. obce Kosořice,

 na pokyn předsedy PK zajišťuje informování obyvatel o vyhlášení a odvolání II. a III. SPA,

 plní další úkoly stanovené předsedou a dalšími členy PK,

 zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy, vede evidenci všech dalších povodňových dokumentů spojených s činností PK,

 vede přehled o postižených a evakuovaných osobách při povodni (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo přechodného pobytu),

 zajišťuje administrativní práce spojené s činností PK, vede celkovou agendu PK.

Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Lenka Buchtová - -