Obec Skalice u České Lípy je z hlediska povodňové problematiky ohrožena přirozenými povodněmi na Skalickém potoce a toku Šporka. Povodně na tomto území mohou být způsobeny nejčastěji intenzivními přívalovými srážkami. V zastavěné oblasti jsou toky vedeny v regulovaném korytě, místy je tok v terénu volný – zde hrozí lokální rozlivy i při nižších průtocích. V blízkosti toků je umístěna zástavba a silniční komunikace, takže případně vybřežení voda okamžitě přímo ohrožuje zdraví a majetek obyvatel. Související komplikací může být zadržování nečistot na břehových hranách a zejména pod mostními tělesy.

Situace na tocích je ovlivněna svahovými splachy, které jsou většinou koncentrovány v drobných přítocích. Samotné extravilánové splachy mohou také ohrožovat některé části území mimo toky.

Na zkoumaném území v blízkosti toku Šporka se nachází také vodní dílo (odkalovací nádrž). V případě výrazného navýšení vodních stavů zde hrozí zadržování nečistot, dále poškození nebo přelití hráze a v krajním případě i poškození nebo protržení hráze vedoucí ke zvláštní povodni.

Rychlé odkazy:      Záplavové území      Vodní plochy a nádrže     Místa omezující odtok      Bleskové povodně

                                Historické zkušenosti s povodněmi