Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a vodní díla      Bleskové povodně      Místa omezující odotkové poměry      Ohrožené objekty

Vroutek

Na toku Podbora je třeba zvýšené pozornosti zejména na mostcích na toku – konkrétně se jedná o most na ul. Podbořanská (střední pilíře mostu umožňují zadržování splavenin), na ul. Luční a dva mosty na ul. Sadová. V případě zvýšených průtoků zde hrozí zadržování splavovaných nečistot v blízkosti mostních těles a tím snižování průtočnosti koryta. Navíc naplaveniny mohou způsobit vymílání břehů nebo poškození mostních těles. Za kritické místo, kde je třeba zvýšené pozornosti je také považována Čistička odpadních vod.

Vodoteč ústící do rybníka u hřiště a do Máslového rybníka je třeba monitorovat prakticky v celé její délce: Přítoky a výrazné extravilánové splachy z okolních luk a polí (Za dráhou) se koncentrují ve vodním díle – rybníku u hřiště, kde je pouze minimální zadržovací kapacita a omezený prostor pro mimořádnou manipulaci v případě povodní. V lokalitě níže mezi oběma vodními díly se nachází několik objektů v ulici Potoční, které budou případným zvýšeným odtokem ohroženy. Dalším kritickým místem je bezesporu samotný Máslový rybník, který pojímá přitékající vody – při nešetrné manipulaci může negativně ovlivnit situaci níže na vodoteči. Odtokové koryto je pod ul. Nádražní a ul. Podbořanská resp. Karlovarská zatrubněno. U výstupu ze zatrubnění naproti městskému úřadu (nachází se zde pomocný hlásný profil kat. C) je kritickým místem zúžený profil regulovaného toku. Zde tok v případě zvýšených průtoků nabere velkou rychlost a může poškozovat břehové hrany a místy vybřežovat směrem k objektům na ul. Kryrská a Luční. Negativně může situaci ovlivňovat i zpětné vzdmutí hladiny toku Podbora do této vodoteče (soutok se nachází cca 300 m od výstupu ze zatrubnění).

Vrbička

Za kritické místo v části Vrbička je považováno zhruba 150 metrů zatrubnění ramena Vrbičského potoka – zde v případě intenzivních srážek na zkoumaném území může dojít k přesycení kapacity zatrubnění a kanalizace a vyvěrání kanálovými otvory na komunikaci a do blízkosti přilehlých nemovitostí; situaci dále mohou zhoršovat extravilánové splachy koncentrované na komunikacích a směřující do drobného rybníka. Oblast pod odtokovým tělesem rybníka v části Vrbička je také označena za kritickou, neboť v případě nekontrolovatelného odtoku z rybníka nebo při nešetrné manipulaci (v extrémním případě při poškození hráze nebo jejím protržení) může dojít k rozlivu směrem k přilehlým nemovitostem.

Skytaly

Zde jsou kritickými místy 2 mostky na toku, kde se mohou koncentrovat nečistoty a omezovat odtokové poměry pod mostními tělesy (sekundárně může dojít k poškození mostních těles a břehů). Dále je však nutné dbát na směřování splachů (z oblastí severně od obce) do koryta Mlýneckého potoka – splachy se v části Skytaly objevují na komunikacích a ohrožují i přilehlé objekty. Pro tyto případy je nutné předejít usazování vody mimo tok a jejímu proudění po komunikacích (pytlování, usměrňující rýhy apod.).

Mlýnce

Kritická místa v části Mlýnce jsou objekty nízko nad hranou toku v jeho bezprostřední blízkosti – mohou být ovlivněny též drobnými vodotečemi v části Mlýnce.

Vesce

Zde je za kritické místo označena cesta směřující severojižně k mostku přes Mlýnecký potok. V případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek se nad cestou vytvoří velká zásoba vody, která se shlukuje právě na cestě, která je v současnoti v havarijním stavu v důsledku minulých povodní. V ohrožení v důsledku splachů jsou také objekty v blízkosti této cesty.

Vidhostice

Zde lze za kritická místa označit všechny objekty v bezprostřední blízkosti Mlýneckého p. a takřka všechny objekty na jeho pravém břehu. Je tomu tak proto, v případě srážek na zkoumaném území může dojít jak k rozlivu toku mimo obvyklé koryto tak k ohrožení komunikací a objektů splachy z Kapucínského vrchu. Tyto splachy se soustřeďují ve vlastních vytvořených korytech a buď, pokračují směrem k Mlýnskému potoku, nebo nemohou plynule odtékat a usazují se na komunikacích a soukromých pozemcích. Bližší specifikace ohrožených objektů je uvedena v grafické mapě níže.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat mostu se středním pilířem kolmo v toku – zde může lehce dojít k usazování splavovaných nečistit a tím snížení průtočnosti profilu a nekontrolovatelní akumulaci vody a dále může dojít k poškození mostní konstrukce.

V části Vidhostice se dále nachází ohrožující vodní dílo, které může po toku níže negativně ovlivnit povodňovou situaci.

Mukoděly

Zde za kritická považujeme objekty v blízkosti toku Blšanka nacházející se ve stanoveném záplavovém území a dále objety v blízkosti drobného pravobřežního přítoku, kde hrozí zpětné vzdmutí.