• Aktivuje pracoviště PK,
  • vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů PK,
  • svolává na pokyn předsedy členy povodňové komise a neprodleně je informuje o aktuálním stavu na k. ú. obce/města,
  • zajišťuje a udržuje spojení se členy PK, dalšími povodňovými orgány a spolupracujícími osobami, vede evidenci kontaktů na všechny členy oblasti ochrany před povodněmi,
  • informuje PK ORP o vzniklé a probíhající situaci na k.ú. obce/města,
  • na pokyn předsedy PK zajišťuje informování obyvatel o vyhlášení a odvolání II. a III. SPA,
  • plní další úkoly stanovené předsedou a dalšími členy PK,
  • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy, vede evidenci všech dalších povodňových dokumentů spojených s činností PK,
  • vede přehled o postižených a evakuovaných osobách při povodni (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo přechodného pobytu),
  • zajišťuje administrativní práce spojené s činností PK, vede celkovou agendu PK.

Žádní členové.