• Plní úkoly stanovené předsedou nebo místopředsedou PK, podílejí se na řízení protipovodňových opatření,
 • vedou přehled o osobách, technice a prostředcích obce/města právnických a podnikajících fyzických osob na k. ú. obce/města,
 • zajišťují soustředění povodňových plánů vlastníků pozemků a staveb na k. ú. obce/města,
 • organizují činnost hlásné a hlídkové služby a zabezpečují informace pro varování obyvatelstva,
 • vedou evidenci hlavních plyno a elektrorozvodů (v případě rychlého odpojení),
 • zajišťují a vedou evidenci o místech lékařské pomoci,
 • organizují nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou a evakuovaného obyvatelstva potravinami, ošacením, hygienickými a čistícími prostředky apod.,
 • projednávají požadavky obyvatel na zajištění humanitární (osobní a věcné) pomoci, rozhodují o jejím přidělení, řídí způsob a místo ubytování evakuovaných osob,
 • zabezpečují spolupráci s humanitárními organizacemi (ČČK, ADRA, Člověk v tísni apod.),
 • spolupracují s hygienickou a veterinární správou, po konzultaci organizují likvidaci uhynulých zvířat,
 • vedou centrální evidenci škod způsobených povodní na k. ú. obce/města,
 • zajišťují a organizují ostrahu majetku v zaplavených oblastech (opatření proti krádežím majetku evakuovaných občanů),
 • provádějí evidenční a dokumentační prací při a po povodni (foto, video), zpracovávají podklady pro Zprávu o povodni.
Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Martin Matela - velitel JPO jednotky
Josef Janečka - -
František Charvát - -
Pavel Totek - -
Michal Uhlíř - -