Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:        Záplavové území          Ohrožené objekty          Vodní díla         Bleskové povodně        Místa omezující odtok

Budeme-li postupovat ve směru toku Rusava, zjistíme, že většinu délky svého toku na k. ú. Brusné se tok drží v hluboko zařezaném korytě, levý břeh pojímá přítoky také splachy za svahů Pod hradem (tyto splachy mohou způsobovat narušení svahů a splavování nečistot do vodního toku), pravý břeh je lemován dostatečně vyvýšenou komunikací. V roce 2011 vysoká voda strhla nízko položenou lávku u objektu č. p. 46, v současnosti je zde zřízeno nové přemostění. Na toku není stanoveno záplavové území. V případě intenzivních přívalových nebo dlouhotrvajících dešťů ohrožuje rozliv níže položené objekty na pravém břehu toku. Ze zkušeností z minulých povodní je patrné, že se jedná o následující objekty: č. p. 47, 44, 33, 46, 96, 98, 28, 161, 164. Tyto objekty je nutné v případě nebezpečí povodně na Rusavě přednostně varovat a zajistit pomoc při zabezpečení objektu nebo případné evakuaci.

Od toku Rusava se v části Hranečník odpojuje drobný náhon (jsou zde zřízeny vantroky), který pokračuje rovnoběžně směrem na západ do obce, teče nad obytnou částí a novou zástavbou a u Restaurace Brusenka vtéká do zatrubnění a ústí zpět do Rusavy u objektu č. p. 96. Tento tok je po většinu roku suchý a má velmi mělké a neregulované koryto. Kritickou situaci v zastavěné lokalitě mohou vyvolat intenzivní srážky (NA záhumenní, Dudovka) a následné bleskové povodně, které tento nebude schopen pojmout a případný rozliv ohrozí lokalitu mezi korytem náhona a silnicí.

Na toku Brusenka (a levostranném bezejmenném přítoku) je nutné ještě jednou zdůraznit situaci pod mosty a lávkami (při předchozí povodni byl pod mostem na horní části toku zjištěn stav 130 cm a most pod tlakem vody stržen). Tok v délce od vtoku do zastavěného území po restauraci Brusenka je místy regulován a při minulých povodních vybřežoval jen lokálně a velmi mírně.

Kritickou lokalitou je část toku Brusenka mezi křižovatkou u restaurace po ústí do Rusavy. Na zmíněné křižovatce je nízký most, kde je třeba dbát zvýšené pozornosti kvůli zadržování splavenin. Níže pod mostem je koryto zúženo a vydlážděno a celý reliéf nahrává rozlivu toku mimo obvyklé koryto. Rozliv ohrožuje objekty na levém břehu (vchody jsou nízko položené a v bezprostředním sousedství toku) i pravém břehu (dochází k zaplavování komunikace až do neprůjezdnosti). Rozliv hrozí rozšířením až do nedalekých rybníků a zaplavení Háje u rybníčků – zde se nachází několik objektů, hřiště a další zázemí. Přirozenou povodní v dolním toku Brusenka jsou ohroženy tyto objekty: č. p. 126, 58, 48, 76, 38, 39, 40, 41, 49, 42, 25, 94, 65 a 57 (v případě vylití mimo koryto a stékání po komunikaci směrem k náhonu jsou ohroženy i objekty č. p. 61-64, 46, 33, 44 a 47).