Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Záplavové území        Místa omezující odtok        Ohrožené objekty        Bleskové povodně

Přes tok Litava v obci Křižanovice vedou jen dvě přemostění – silniční most u hasičské zbrojnice a lávka v blízkosti OÚ. Oba mosty jsou kapacitní a bez středního pilíře. Kritickými místy můžeme označit objekty v záplavové území Q100 s důrazem na ty, které jsou potenciálně zaplavovány jako první: konkrétně se jedná o fotbalové hřiště s přilehlými budovami na pravém břehu a dále mlýn a jemu blízké objekty přes komunikaci, kde může dojít jednak k zaplavení vlivem rozlivu Litavy mimo tok, ale dále i zaplavování sklepů a nízko položených lokalit.

V blízkosti silničního mostu přes Křižanovický potok je nutné monitorovat situaci jak z důvodu možného zadržování splavenin v blízkosti mostu, tak dále kvůli možnému rozlivu potoka adál kvůli nebezpečí splachů ze stráně na jihu (Za malým mostkem).

Z hlediska bleskových povodní za kritická místa označujeme lokality v těsné blízkosti splachových tras (viz. Mapa kritických míst) a několik propustků pod komunikací a pod železnicí, kde hrozí zadržování splavovaného materiálu a hromadění bahnotoků – to může mít za následek omezení plynulosti průtoku a následný rozliv mimo svodnice a ohrožení zdraví a majetku obyvatel. Konkrétně se jedná o propustky u nádraží (dvojpropustek a vtok do zatrubnění) a propustky v blízkosti objektu č. p. 188 (odvodnění komunikace navazuje na odvodnění dráhy; následný podtok a koryto směřující do Litavy).