Obec Křižanovice je z hlediska povodní ohrožena přirozenými povodněmi na toku Litava, která křižuje zastavěné území obce od východu k západu a dále také částečně povodněmi na Křižanovickém potoce. Primárním zdrojem ohrožení je tok Litava, jehož záplavové území Q100 zasahuje velkou část obce a rozliv mimo koryto toku potenciálně ohrožuje zdraví a majetek obyvatel ve velkém rozsahu.

Obec je dále ohrožena bleskovými povodněmi způsobenými intenzivními srážkami.

Rychlé odkazy:       Záplavové území      Místa omezující odtok      Ohrožené objekty      Bleskové povodně