Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:      Místa omezující odtok         Historické povodně      Ohrožené objekty         Bleskové povodně        Vodní díla

Krakovec

Podél toku Šumice jsou vysoké břehy a v případě výrazně zvýšené hladiny zde existuje možnost sesuvů materiálu. V případě výraznějších sesuvů v lokalitě pod zámkem může dojít k hromadění splavenin a zanášení koryta. Tato situace však neohrozí žádné objekty – dojde však k poškození koryta. Je vhodné předcházet sesuvům a případně odstraňovat splaveniny a zabezpečovat průtočnost.

V části Krakovec hrozí bleskové povodně v případě, kdy se přívalové nebo dlouhotrvající srážky (v krajním případě i srážky spojené s jarním táním) opřou do svahu východně a severovýchodně od části Krakovec. V tu chvíli hrozí koncentrace splachů směrem v zastavěném území – splachy směřují do koryta Šumice přes komunikace a soukromě objekty/pozemky (č. p. 52, 54, 33 a další). V rámci zabezpečení je vhodné při nastání bleskové povodně v této lokalitě omezit dopravu a předcházet tím nebezpečí smyku a také individuálně zabezpečit objekty proti povodni.

Dvorek

Celé lokalita Dvorek se svažuje se SZ na JV směrem k Přemyslovickému potoku. Kritickými jsou srážky nad částí Dvorek, které jsou koncentrovány na svažité polní cestě, která vede rovně přímo ze svahu do zastavěného území. Nejvíce jsou ohroženy objekty č. p. 29 a 32, které jsou jako první zasaženy splachovou vlnou. Jedinou možností ke snížení negativních důsledků této bleskové povodně je včasné zabezpečení objektů individuální protipovodňovou ochranou – hrazení, pytle s pískem, stavební úpravy pro svedení vody mimo sídla, umožnění volnému proudění vody apod.

Kandia

V části Kandia je situace obdobné – kritickým ohrožením zde představují splachy tentokrát ze stráně jihozápadně od ohrožené oblasti. Tyto splachy, částečné i bahnotoky, zanesou odvodňovací příkop komunikace II/448 a mohou poškodit taktéž propustky pod komunikací. Jakmile splachy přeplní zadržovací rýhy a příkopy, začne voda proudit severovýchodně z kopce směrem k drobnému náměstíčku v části Kandia a dále směrem do koryta přítoku Šumice. Vhodným nástrojem je zde opět individuální ochrana objektů.

Na břehu Šumice se v části Kandia také nacházejí objekty ohrožené přirozenou povodní – objekt č. p. 52 a provozní objekt na druhé straně komunikace.

Laškov

V části Laškov lze za kritická místa označit lokality, kde jsou koncentrovány splachy z přívalových nebo dlouhotrvajících dešťů (příp. z jarních tání) – konkrétně se jedná o východní cíp obce, který je ohrožován splachy z luk severně od obce. Tyto splachy jsou koncentrovány na polní cestě a tím jsou ohroženy objekty v blízkosti – č. p. 137, 37 a blízké. Kritickým místem je také Dolní Mlýn, kde kromě velmi intenzivních splachů může dojít také k přirozenému rozlivu mlýnského náhonu.

Místní část Zmoly je chráněna povodňovým příkopem, který svádí vodu do Šumice (také díky příkopu je nepravděpodobné přeplnění zatrubněné vodoteče s drobnými rybníky a nádržemi, která protéká částí laškov). Na příkopu se nacházejí dva propustky, které je nutné kontrolovat a především zabezpečovat průtočnost.