Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

 most přes tok Dědina v místní části Klášter nad Dědinou – nekapacitní mostek na toku Dědina. Při zvýšených průtocích může dojít k ucpání propustku, následně k obtékání mostku po silnici a jeho krajích a v horším případě může dojít až k pomalé destrukci mostku.

 propustek na Chropotínském potoce přes hlavní silnici – zde hrozí hlavně možnost vylití vody na silnici, kde může způsobit tzv. aquaplaning. Při zvýšených průtocích dochází k jeho vybřežování.

 stavidlo u koupaliště

 mostek přes Chropotínský potok směrem k soutoku s tokem Dědina – nekapacitní mostek, který by při svém ucpání mohl zdržovat vodu ve svém okolí.

 hlavní most přes tok Dědina – most je kapacitní, škodu by mohly utrpět pouze nosné sloupy při nadměrném průtoku, který sebou ponese různý odplavitelný materiál (klády, kamení apod.)

 soukromé rybníky (mezi koupalištěm a soutokem Chropotínského potoka s Dědinou) - vodní plochy byly uměle vytvořeny na soukromých zahradách u obytných domů.

 Náves (střed) místní části Klášter nad Dědinou - při nadměrných srážkách se zde může zdržovat voda a tvořit lagunu. Na silnici může způsobit tzv. aquaplaning, může způsobit vyplavení níže položených částí domů (sklepy) a při dlouhodobějším výskytu může být působištěm komárů a jiného (pro tu dobu) nebezpečného hmyzu.