Katastrální území obce Ledce je potenciálně ohroženo třemi zdroji: tok Dědina, Chropotínský potok a rybníky (napojující se na tok Dědina).

Dědina – jedním z hlavních zdrojů ohrožení je tok Dědina, který protéká celým k. ú. obce Ledce od severu k jihu. Na k. ú. obce Ledce se do toku vlévá několik menších i větších přítoků, z nichž největší je Chropotínský potok. Tok Dědina svou případnou zvýšenou hladinou ohrožuje jak nezastavěná území, tak obydlené oblasti v místní části Klášter nad Dědinou a samotné obci Ledce. V obci je stanoveno katastrální území.

Chropotínský potok – částečně ohrožující je i přítok Dědiny od obce Bolehošť – Chropotínský potok. Tento potok způsobuje problémy prakticky po celém svém toku v zastavěném území obce Ledce. Tento potok protéká pod hlavní komunikací a je zde možné ucpání mostku. Výše po toku protéká propustí v železničním náspu.

Rybníky – Před obcí na přítoku Dědiny se nachází rybníky (Podjem a bezejmenný rybník). Pod obcí Ledce na nalézá Hluboký rybník.