Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy: Místa omezující odtokové poměry

Budeme-li postupovat ve směru toku Blaty, pak prvním kritickým místem je oblast na pravém břehu Blaty za silničním mostem v oblasti Karlov. Všechny objekty podél toku Blaty jsou v přímém ohrožení a nejinak tomu je i s předměty a objekty mezi místní komunikací a pravým břehem. Zde dochází k vybřežování toky mimo koryto, splavování předmětů a vyvěrání spodní vody v blízkých nemovitostech. K samotnému toku Blaty se zde přidávají zpravidla také splachy z polí mezi obcemi Olšany a Lutín. V minulosti zde existovala ještě drobná vodoteč, která odvodňovala tuto oblast.

Kritickým místem na toku Blaty jsou bezesporu stavidla v jihovýchodním cípu obce (zde). V případě intenzivních dlouhotrvajících srážek a tedy při zvýšených průtocích toku Blaty nemusejí stavidla kapacitně dostačovat a i při manipulaci dle manipulačního řádu může dojít k situaci, kdy přitékající voda bude nekontrolovatelně protékat tělesem stavidel. V tu chvíli hrozí několik situací – zadržování nečistot v odtokových tělesech a tím se zvyšující hrozba jejich poškození; nekontrolovatelný odtok; čímž se opět zvyšuje hrozba poškození nebo dokonce protržení stavidla a tím i zhoršení celkové situace. Problém u stavidel může dále nastat v zimních měsících – může dojít ke koncentraci ledových nápěchů v oblasti stavidel a následky mohou být obdobné - zadržování nečistot a ledových ker v odtokových tělesech a tím se zvyšující hrozba jejich poškození; nekontrolovatelný odtok; čímž se opět zvyšuje hrozba poškození nebo dokonce protržení stavidla a tím i zhoršení celkové situace.

V blízkosti se od hlavního toku Blaty odpojuje bývalý napájecí kanál do cukrovaru. Tento tok je třeba taktéž kontrolovat pro případ, že dojde k jeho naplnění a mohl by ohrožovat oblasti po svém toku níže – obec Dubany. V blízkosti je také po většinu roku vyschlý mostek na silniční komunikaci poblíž autobusové zastávky. I zde je třeba zvýšené pozornosti

Posledním kritickým místem podél toku Blaty je čistička odpadních vod(zde). V případě nastání povodně je třeba postupovat dle havarijního (provozního) plánu.

Ohrožení pro obec představují výrazné splachy z okolních polí a luk, které způsobují zaplavování území obce. Bleskové povodně

Již zde byla zmíněna oblast mezi Olšanami a Lutínem. Další problematické svahy se nacházejí mezi Olšanami a obcemi Třebčín a Studenec. Po celý rok zde existuje výrazné riziko splachů a zaplavení některých částí obce. Za kritické oblasti můžeme označit oblast v jihozápadním cípu obce mezi silnicemi Olšany – Studenec a Olšany – Držovice; dále pak oblast kolem místního sportoviště – hřiště a sokolovny (dům č. p. 360 velmi často zaplavován splachy). Na komunikaci mezi Olšanami a obcí Studenec se dále nachází propustek, který v případě přicpání může negativně ovlivnit průběh povodně, ohrozit zdraví a životy obyvatel a poškodit majetek. Problémy způsobené splachy však mohou nastat prakticky od severu, severozápadu až po západní cíp zastavěného území obce.