Na katastrálním území obce Olšany u Prostějova se nachází několik možných zdrojů ohrožení.

Nejvýznamnějším je bezpochyby tok Blaty, který lemuje východní část obce. Před katastrálním územím Olšan Blata protéká obcí Těšetice a protíná katastrální území obce Hněvotín a tvoří hranici mezi katastry obcí Lubětice a Ústín. Blata má v obci mírný spád a upravené koryto. Při zvýšených srážkách však představuje ohrožení pro zastavěnou část obce. Z toku Blaty se v oblasti „Stavidel" odděluje vodoteč dříve užívaná k průmyslovým účelům (náhon k cukrovaru). V současnosti odtéká směrem na obec Dubany (k. ú. Vrbátky), kde může představovat zdroj ohrožení.

Výrazný zdroj ohrožení pro obec představují splachy z okolních luk, polí a strání (extravilánové splachy). V zimních měsících jsou způsobeny táním sněhu podpořeným srážkami, ale i po zbytek roku jsou pro území obce velmi ohrožující. V případě dlouhotrvajících intenzivních srážek půda ztratí svou retenční schopnost a začne zaplavovat oblasti v obci. Blíže specifikované budou tyto oblasti v části Kritická místa tohoto plánu. Zaplavené oblasti, komunikace a nemovitosti představují kromě materiálních škod také zdroj ohrožení zdraví a životů občanů. Existuje zde možnost, že zvýšené splachy a následné zaplavování částí obce má souvislost s poškozenou meliorací.

Bleskové povodně

Sekundárním jevem povodní v zimních měsících mohou být i ledové jevy. Tající vody se usazuje na komunikaci, kde nemůže plynule odtékat a tvoří ledovou vrstvu.

Rychlé odkazy: Místa omezující odtokové poměry