Z pohledu rozsahu ohrožení lze Rybniště rozdělit na dvě části a to vody, které Rybniště jako takové ohrožují a toky, které na území Rybniště vznikají, ale tyto toky ohrožují jiné obce, jiná místa mimo k. ú. Rybniště. Rybniště ohrožuje vodní tok Matyáska a to tím způsobem, že protéká přes celé katastrální území až do Velkého rybníka, kde se spojuje s vodním tokem Lužnička. Prochází přes Školní rybník, který v minulosti dokázala při povodních vydatně zásobovat tak, až došlo k přelití jeho hráze přes komunikaci z Rybniště do Krásné Lípy. Dále jsou ohrožena místa přítoků Matyásky a to přímo v Rybništi, kde tyto levostranné přítoky procházejí místními částmi a to částečně na úrovni terénu a to částečně zatrubněním a mohou způsobovat, ale i způsobovaly zaplavení v blízkosti těchto přítoků.

Dále je Rybniště ohrožováno splachy a to převážně z kopce Plešivec, kde tyto splachy zasahují místní komunikaci z Rybniště do Chřibské a tyto splachy pokračují přes území až do vodního toku Matyáska. Ohrožující je i Velký rybník, který má pod svojí výpustí zahájeno záplavové území Horního Podluží, kde Velký rybník je napájen četnými přítoky a taktéž nastoupání vod v tomto rybníku, tedy zvýšení hladiny může dosahovat velmi významné rychlosti. Na území Rybniště taktéž pramení další významné toky a to Malý Stožecký potok, taktéž Chřibská Kamenice, které významným způsobem ovlivňují povodňovou situaci na svých tocích. V rámci jarního tání zde v minulosti nebyla zaznamenána povodeň většího rozsahu a povodně se většinou týkaly letních dešťových intenzivních srážek, které měly za následek zvýšení hladiny na vodních tocích.

Rychlé odkazy:        Vodní plochy a nádrže          Místa omezující odtok         Ohrožené objekty           Záplavové území