Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:              Vodní plochy a nádrže          Místa omezující odtok         Ohrožené objekty          

Na katastrální území obce Stvolínky máme tři hlavní kritická místa. První kritické místo se nachází mezi spojnicí centrální obce a místní částí Malá Strana, do které vedou dvě komunikace a obě tyto komunikace vedou přes Bobří potok do této místní části. První a hlavní kritické místo je u prvního mostku na Bobřím potoce, kde při zvýšených průtocích dochází k tomu, že Bobří potok před tímto mostkem vybřežuje a to směrem k centrální části obce směrem ke kostelu, vytváří zde vodní lagunu mezi kostelíkem a mostem, kudy prochází část vody Bobřího potoka. Při vysokých průtocích touto lagunou je znemožněn pohyb do místní části Malá Strana. V tomto místě začíná i druhá komunikace, kterou je možné se do Malé Strany dopravit, nicméně při maximálním zvýšeném průtoku může být zaplavena taktéž. Při takto vzniklé situaci je pro běžnou dopravu místní část Malá Strana uzavřena a je potřeba využít vozidel s vyšší brodivostí.

Druhým kritickým místem jsou hráze všech inkriminovaných rybníků nacházejících se na katastrálním území, u kterých je nutné při zvýšených průtocích provádět kontrolu a při situaci, kdy nastane druhý nebo třetí stupeň povodňové situace, zabezpečit stálou službu, je třeba v žádném případě nepodceňovat situaci na vodních dílech, protože vodní díla na tomto k.ú. jsou součástí určité „kaskády" vodních děl, které mají taktéž za úkol transformovat povodňové nebezpečí, a jakákoli mimořádná událost na vodním díle může mít vážné důsledky v celé kaskádě vodních děl.