Stvolínky je obec nacházející se v Libereckém kraji, okres Česká Lípa, na rozhraní Ralské pahorkatiny  a Českého středohoří (vlastní vesnice Stvolínky leží v prvně jmenovaném celku, v údolní nivě Bobřího potoka) Na sever od Stvolínek zasahuje CHKO České středohoří, z jihu pak k sídlu okrajem přiléhá CHKO Kokořínsko. Obec leží v nadmořské výšce a čítá téměř 300 obyvatel. Nalézá se v ní stejnojmenný zámek. Části Stvolínek se nazývají: Kolné, Novina, Stvolínecké Petrovice a Taneček. Katastrální výměra území obce činí 1265 ha.

Obcí Stvolínky protéká Bobří potok. Je tokem patřící do povodí Ploučnice na severu Čech. Protéká okresy Děčín a Česká Lípa. Pramení v úbočí Bukové hory, napájí řadu mokřadů a soustavu Holanských rybníků a končí v Novozámeckém rybníku nedaleko obce Zahrádky na Českolipsku. Celá plocha povodí činí 126,9 km2, délka toku 28,1 km, průměrný průtok u ústí 0,71 m2/sec.

Částí obce Kolné protéká nevelký Kolenský potok (též Kolné), na němž je největší vodopád Českolipska. Vodopád je na potoce Kolná k vidění od podzimu do jara a po vydatných lijácích. Potok Kolná má dvě ramena, která se spojují v kaňonu potoka Kolná. Zatímco levé tvoří kaskády, pravé je hluboko zaříznuté do pískovcového masivu kaňonu a těsně před spojením obou ramen tvoří několik skoků, z nichž posledním je asi 3m vysoký vodopád. Kolenský potok po cestě posbírá několik menších levostranných přítoků a vlévá se do Doliny.

Potok Dolina pramení nad vesnicí Kozly a pod touto vesnicí vytváří divoké údolí, zvané Kozelská rokle. Na jihozápadním okraji vesnice Kozly se Dolina hluboce zařezává do terénu a vytváří velmi hlubokou skalnatou rokli. Vlivem sesunutí stráně v roce 2012 byla Kozelská rokle zatarasena a po Dolině zbylo jen suché písčité koryto. O něco níže se do koryta vrací trocha vody z bočních přítoků. Dolina se z levé strany vlévá do Bobřího potoka.

Koňský rybník má plochu 9 ha, je průtočný a využitý pro rybolov. Má dvě zátoky, břehy jsou zarostlé lesem, u jižného břehu je skála Smrtka. Blízko byly další rybníky – Nebeský a vypuštěný Miřejovský. Koňský rybník je napájen několika potoky ze severu a potokem Dolina od východu, s rybniční soustavou a Bobřím potokem na jihu je spojen vytékajícími potoky Dolina a Kolenským potokem.

Dolanský rybník je největší z desítek rybníků tvořících soustavu známou jako Holanské rybníky. Rybník je využíván k intenzivnímu rybolovu. Dolanský rybník je uváděn se zavodněnou plochou 44 ha. Je rybníkem průtočným a jako chovný je určen k chovu ryb. Napájen je hlavně Bobřím potokem a menšími přítoky.

Na katastrálním území obce se nacházejí vodní díla. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál   a Mapy.cz.