Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:      Vodní nádrže      Záplavové území      Místa omezující odtok      Ohrožené objekty      Bleskové povodně

Na toku Rakovec se jedná zejména o dřevěnou lávku u rybníků v severním cípu obce – lávka je v havarijním stavu a při nastoupání vody na úroveň hrany lávky může dojít k jejímu stržení. Směrem na Kovalovice je přes tok veden silniční kapacitní most, kde však při zvýšených průtocích může docházet k zadržování splavenin v blízkosti tělesa mostu – to může způsobit omezení odtoku a následně i poškození tělesa mostu, poškození břehových hran nebo rozliv mimo koryto. U tohoto mostu se k toku přidává z pravé strany bezejmenný vodní tok odvodňující dálnici a lokalitu severně od obce. I na tomto toku se nacházejí propustky, přemostění a další místa potenciálně omezující odtokové poměry – i zde je v případě nastání povodně nutný monitoring a zabezpečování plynulosti průtoku.

Mezi kritická místa lze zařadit i Vrchní rybník, kde je třeba dbát na bezpečné zadržení a v případě povodní postupovat dle manipulačního řádu aby nedošlo k negativnímu ovlivnění povodňové situace. V blízkosti rybníku se dále nachází Čistírna odpadních vod – v případě povodní je nutné postupovat dle provozního řádu a minimalizovat dopady na zařízení ČOV.

Na splachových trasách (viz mapa kritických míst) je nutné dbát na plynulost průtoku (odstraňování překážek průtoku) a předcházení zadržování splavenin na mřížích horských zdrží, v propustcích, příkopech, přemostěních apod. U objektu č. p. 66 otevřít bránu a umožnit odtékání vody směrem do koryta Rakovce.