Na katastrálním území obce Velešovice identifikujeme dva hlavní zdroje ohrožení. Prvním tok Rakovec resp. přirozená povodeň na tomto toku způsobená dlouhotrvajícími nebo intenzivními přívalovými srážkami v povodí toku (v zimním a jarním období doprovázenými také táním sněhu). Možný rozliv Rakovce mimo obvyklé koryto ohrožuje část přilehlé inundance na levém břehu. Situace může být komplikována také přeplněním dvou blízkých rybníků.

Druhým zdrojem ohrožení z hlediska povodní jsou svahové splachy z území východně a jihovýchodně od zastavěné části obce – v případě intenzivních srážek jsou splachy koncentrovány na cestách a komunikacích a nekontrolovaně proudí po povrchu v blízkosti sídel.

Rychlé odkazy:       Vodní nádrže     Záplavové území      Místa omezující odtok     Ohrožené objekty        Bleskové povodně