V minulosti v obci Velešovice došlo jednak k přirozeným povodním na toku Rakovec – lokální rozlivy dosáhly až na komunikace a bezprostřední blízkosti objektů sousedících s tokem. Mnohem horší následky však měly svahové splachy ze strání východně a jihovýchodně od zastavěného území. Intenzivní přívalové deště nasytily odtoková koryta podél cest a voda nekontrolovatelně proudila zastavěným územím, zaplavovala sklepy a nízko položené objekty a v některých místech se usazovala bez možnosti přímého odtoku.

Zadržení splachové vody v centrální části obce

Lávka před rybníky (zde umístěn Hlásný profil)