Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:       Bleskové povodně      Záplavové území       Ohrožené objekty       Místa omezující odtok      Vodní díla

Oblasti a místa se zvýšenou opatrností jsou rozdělena do 4, podle místních částí. V této kapitole již nejsou zmíněny extravilánové splachy (viz předchozí bod). Dále zde na toku není žádný most, který by byl od povodní v roce 2002 čištěn, což snižuje jejich průtočnost, a tudíž zvyšuje povodňové ohrožení. Konkrétní místa pro zvýšenou ochranu jsou:

Nehasice (zde) - v Nehasicích se nacházejí dva kapacitní mosty. První most ve směru po toku je sice kapacitní pro průtok Q100 na Chomutovce, ale přístupové cesty k němu budou při tomto průtoku zcela zaplaveny (jedná se o lávku pro pěší). Přístupová cesta na levém břehu Chomutovky bude zaplavena již při průtoku Q20. Most je mimojiné mírně poškozený povodněmi z roku 2002. Dále po toku jsou na březích postaveny ploty patřící k nemovitostem v záplavovém území. Na těchto plotech se může při zvýšeném průtoku zadržovat naplavený materiál a zhoršovat povodňovou situaci. Druhý most je kapacitní a ve velmi dobrém stavu, i když při velkých průtocích je potřebná jeho kontrola a případné čištění. Posledním kritickým místem v této oblasti je rozpadlá zídka poslední nemovitosti v přímém sousedství toku. Při zvětšeném průtoku může dojít k rozebrání zídky vodou a odplavení tohoto materiálu do Tatinné či následně do Bitozevsi, kde může napáchat velké škody.

Tatinná (zde) - v části Tatinná se nacházejí dvě kritická místa. První je most, který je nejvíce ze všech značně zanesen nánosy z povodní z roku 2002. Dalším místem je malý rybník na začátku místní části u hlavní spojovací silnice z Nehasic. Tento rybník nezpůsobuje problémy, ale může svým objemem přispět k celkovému objemu vody v toku Chomutovka při povodni.

Bitozeves (zde)- v hlavní části k. ú. Bitozeves se nachází několik kritických míst. Za prvé jde o mosty, které jsou zde tři. První most je pro pěší. Je menší, nekapacitní a ve velmi špatném stavu. Je zde důležitá kontrola, jelikož může dojít k jeho destrukci a tím k ohrožení nemovitostí a také hlavního mostu obce Bitozeves dále po toku. Druhý most ve směru po toku ve středu obce není kapacitní pro průtok Q100 na Chomutovce a přístupové cesty k němu budou při tomto průtoku zplaveny. Při větších srážkách je potřeba kontrola, případně čištění podle situace. Další (v pořadí třetí) most ve směru po toku není kapacitní ani pro průtok Q100, ani pro průtok Q20 na Chomutovce a přístupové cesty budou při tomto průtoku také zaplaveny (zejména na sníženém pravém břehu). Před hlavním mostem se nad tokem nachází vedení energetických sítí a nedaleko od něj je v blízkosti toku i elektrická rozvodna. Tyto dvě místa je nutno průběžně kontrolovat. Dále jsou pro obec mírně ohrožující dva malé rybníky a jeden rybník za obcí, ohrožující spíše obce po toku níže.

Vidovle (zde)- zde mohou způsobit problémy dva malé rybníky a nedostatečný odvodňovací systém. Jeden z rybníků se nachází v přímé blízkosti silnice procházející místní částí Vidovle, což v případě nadměrných srážek může způsobit vylití vody na tuto silnici. Podobně tomu může být i u nekapacitních odvodňovacích struh. Tyto strouhy nejsou stavěny na nadměrný příval vody či srážek a ty mohou zaplavit hlavní silnici. Druhý rybník ohrožuje pouze přilehlou nemovitost č. p. 12.